Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

27/11/2019

Avantprojecte de Llei d’educació de les Illes Balears (LEIB)

Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca


FITXA : Avantprojecte de llei d’educació de les Illes Balears (LEIB) 


Objecte: Regular el sistema educatiu de les Illes Balears, fomentar la participació de la comunitat educativa, possibilitar l’èxit i l’equitat educativa i institucionalitzar l’avaluació, d’acord amb les pròpies competències i en el marc legal del sistema educatiu espanyol.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient:  Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

 

Data d'inici de la tramitació: 15 de juliol de 2019

 

Fase actual de tramitació: Actualment l’Avantprojecte de llei està en fase d’audiència i informació pública.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


D’acord amb la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 22 de novembre de 2019 (publicada en el BOIB núm. 160 de dia 26 de novembre de 2019) s’ha obert un procés d’informació pública fins al dia 27 de febrer de 2020 mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’Avantprojecte de llei d’educació de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, carrer del Ter, 16 de Palma o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç: Participació en l’elaboració de normativa.Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del portal de Participació aquí.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

16/07/2019 Memòria de la consulta prèvia

23/09/2019 Certificat consulta prèvia Portal Participació

23/09/2019 Informe de valoració de les aportacions fase consulta prèvia

24/09/2019 Resolució d'inici

04/10/2019 Valoració de noves aportacions consulta prèvia

21/10/2019 Memòria d'anàlisi d'impacte normatiu

22/11/2019 Resolució per la qual se sotmet a informació pública

27/11/2019 Avantprojecte de llei versió 2