Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

23/11/2022

Avantprojecte de llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears

Direcció General de Consum


FITXA:  Avantprojecte de llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears


Objecte: La Direcció General de Consum ha considerat necessari impulsar una iniciativa legislativa amb l’objecte d’elaborar una nova llei de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears, per adaptar-la a la nova normativa comunitària, millorar-ne el règim sancionador, el règim de distribució de funcions i competències de les administracions públiques  i la situació normativa de les associacions de consumidors i usuaris.

Atesa l’amplitud de la modificació, que trastoca l’estructura de la Llei vigent, s’ha optat per elaborar un text nou, encara que una bona part del contingut de la Llei 7/2014 s’integra en la proposta normativa. La Direcció General de Consum ha considerat elaborar un text únic i coherent, que resulta més adequat per al coneixement integral de la llei i que facilita la tasca dels operadors jurídics a l’hora d’aplicar-la.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Consum

 

Data d'inici de la tramitació: 12 de juny de 2020

 

Fase actual de tramitació: Una vegada estudiades les al·legacions rebudes i rebuts els informes i dictamens preceptius, s'està pendent de l'informe de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, competent en matèria de coordinació de la iniciativa legislativa del Govern. 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s’ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia, per mitjà de la pàgina web de Participació Ciutadana. Podeu veure la informació a l’històric de consultes prèvies del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina, en què podreu veure el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública. Podeu consultar més dades a la pàgina de l’històric del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina de projectes sotmesos a informació pública, en què s’indica el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 [11/06/2020] Informe Justificatiu DG consulta prèvia Llei Consum [pdf]

 [12/06/2020] Resolució consulta prèvia Llei Consum [pdf]

 [23/09/2020] Resolucio d'inici [pdf] 

[24/11/2020] Memoria d'Anàlisi d'Impacte Normatiu (pdf)

[novembre 2020] 1r Esborrany (pdf) 

[24/11/2020] Resolució d'informació pública (BOIB núm. 202 de 01.12.2020) [pdf]

[21/05/2021] 2a Memòria analisi impacte normatiu (pdf)

[maig 2021] 2a versió de l'esborrany (pdf)

[02/06/2021] Informe del Consell de Consum (pdf)

[18/06/2021] Informe d'impacte de gènere de l'IB-DONA (pdf)

[28/06/2021]  Dictamen del CES (pdf)

[27/07/2021] 3a Memòria analisi impacte normatiu (pdf)

[juliol 2021] 3a versió de l'esborrany (pdf)