Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

21/10/2021

Avantprojecte de llei de lleure educatiu per a infants i joves a les Illes Balears

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies


FITXA: Avantprojecte de llei de lleure educatiu per a infants i joves a les Illes Balears


Objecte: Els objectius d'aquesta llei són els següents;

- Garantir el dret al lleure previst a l'article 44 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de la infància i l'adolescència i assegurar-ne, a més, un accés en condicions d'equitat, amb independència de les circumstàncies personals o familiars de les persones participants, tot tenint en compte l'interès superior del menor.

- Determinar que el Govern, els consells insulars i els ajuntaments, en l'àmbit de les seves competències, han d’establir programes, ajudes i preus públics bonificats per facilitar la participació d'infants i joves en les activitats i serveis del lleure educatiu, independentment de les seves circumstàncies personals o familiars.

- Adaptar la regulació del lleure educatiu a les previsions de la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears. D'aquesta manera, s'ha de preveure expressament l'obligació que totes les entitats del sector públic d'aplicar el principi d'igualtat en les activitats de lleure que organitzin per permetre'n l'accés a persones amb discapacitat i establir les regles aplicables a les entitats del sector privat.

- Delimitar l'àmbit competencial del Govern i dels consells insulars, una vegada que s'ha produït la descentralització total de les polítiques de joventut a les institucionals insulars, en desplegament de l'Estatut d'Autonomia.

- Incloure elements que garanteixin la seguretat i la qualitat de les activitats, tenint en compte les persones que en són destinatàries.

- Establir els efectes anunciats a l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per al cas que es detectin inexactituds, falsedats o omissions de caràcter essencial. En aquest sentit, i atès la protecció superior del menor, es disposa que els consells insulars podran, en aquestes circumstàncies, no només suspendre l'activitat vigent, sinó també determinar la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un màxim de dos anys, amb efectes a tot el territori de les Illes Balears.

- Actualitzar el règim sancionador en matèria de lleure previst en la Llei 10/2006, des de diversos punts de vista. D'una banda, per reforçar el paper del personal inspector i atribuir-li la facultat d'adoptar mesures cautelars en casos d'urgència. De l'altra, per fer una major concreció de les diferents infraccions possibles i adequar-les a la realitat observada en l'exercici de la potestat de control.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies.

 

Data d'inici de la tramitació: 3 d'abril de 2021

 

Fase actual de tramitació: s’està elaborant la darrera versió de l’avantprojecte de llei en base a les previsiones formulades en el dictamen del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i en l’informe d'avaluació d'impacte de gènere. També, s’està pendent de la recepció de l’informe de la Conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts.


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Aquest avantprojecte ha estat sotmès a informació pública d’acord amb l'article 58 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears. Podeu consultar més dades a la pàgina de l’històric del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina de projectes sotmesos a informació pública, en què s’indica el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

17-11-2020 Resolució de la consellera relativa a la consulta pública prèvia (pdf)

17-11-2020 Informe de la directora general d'Infància, Joventut i Famílies relativa a la consulta pública prèvia (pdf)

17-12-2020 Certificat de la Direcció de Participació i Voluntariat en relació a les aportacions presentades (pdf)

22-12-2020 Certificat del Departament Jurídic en relació a les aportacions presentades (pdf)

27-04-2021 Memòria d'anàlisi de l'impacte normatiu (pdf)

03-04-2021 Resolució de la consellera per la qual s'inicia l'elaboració de l'avantprojecte de Llei (pdf)

03-05-2021 Resolució de la consellera per la qual l'avantprojecte es sotmet a tràmit d'informació pública (pdf)

05-05-2021 Primer esborrany de l'avantprojecte de Llei (odt)

06-05-2021 Publicació al BOIB de la Resolució d'inici de la informació pública (pdf)

07-06-2021 Certificat de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat (pdf)

11-08-2021 Segona memòria d'anàlisi de l'impacte normatiu (pdf)

13-08-2021 Segon esborrany de l'avantprojecte de Llei (odt)

30-08-2021 Informe impacte de gènere (pdf)

05-10-2021 Dictamen del Consell Econòmic i Social (pdf)