Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

10/12/2018

Avantprojecte de decret Pla de gestió Natura 2000 Serra Grossa

Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat


FITXA : Avantprojecte de decret Pla de gestió Natura 2000 Serra Grossa


Objecte: D’una banda, l’objectiu de la norma és aprovar el Pla de Gestió de Serra Grossa, que inclou l’establiment d’uns objectius de conservació i d’unes mesures apropiades per garantir la conservació en un estat favorable del LIC ES5310034 Serra Grossa. Les mesures establertes en el pla també estan encaminades a evitar, en aquest espai, el deteriorament dels hàbitats naturals, i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que han motivant la designació d’aquesta àrea com a LIC.

D’altra banda, l’aprovació d’aquest Pla de Gestió comú d’aquest LIC permetrà la declaració d’aquest espai com a ZEC. 

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat

 

Data d'inici de la tramitació:11/10/2014

 

Fase actual de tramitació: Petició d'informes prevists en normatives sectorials/Petició d'informe a Servei Jurídic

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 51 visites a l'esmentat projecte i no s'han rebut al.legacions. Pot veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí

 

D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 37, de 28 de març de 2017, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç a l'avantprojecte de decret, que ha generat 79 visites i s'han rebut 12 al.legacions per aquest Portal. Pot veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

11/10/2014 Resolució inici

11/07/2018 Memòria consulta prévia

16/01/2018 Resolució BOIB d'informació pública

16/01/2018 Esborrany sotmés a informació pública

11/07/2018 Informe valoració al.legacions

11/07/2018 Versió actualitzada de l'esborrany