Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

26/09/2019

Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura 2000 dels illots del llevant d'Eivissa

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat


FITXA: Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de Gestió Natura 2000 dels illots del llevant d’Eivissa


Objecte: D’una banda, l’objectiu de la norma és aprovar el Pla de Gestió Natura 2000 dels illots del llevant d’Eivissa, que inclou l’establiment d’uns objectius de conservació i d’unes mesures apropiades per garantir la conservació en un estat favorable dels següents espais protegits:

. LIC/ZEPA ES0000082 Tagomago

. LIC/ZEPA ES0000242 Illots de Santa Eulària Rodona i es Canà

. LIC ES5310107 Area Marina de Tagomago

Les mesures establertes en el pla també estan encaminades a evitar, en aquests espais, el deteriorament dels hàbitats naturals, i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que han motivant la designació d’aquestes àrees com a LIC.

D’altra banda, l’aprovació d’aquest Pla de Gestió comú d’aquests LIC permetrà la declaració d’aquests espais com a ZEC.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat

 

Data d'inici de la tramitació: 11/10/2014

 

Fase actual de tramitació: Petició d'informes prevists en normatives sectorials/Petició d'informe a Servei Jurídic

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 69 visites i s'ha rebut 1 al.legació. Pot veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí

D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 37, de 28 de març de 2017, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç a l'Avantprojecte de Decret, que ha generat 48 visites i s'han rebut 8 al.legacions per aquest Portal. Pot veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

11/10/2014 Resolució d'inici

19/07/2017 Memòria consulta prèvia

27/03/2018 Resolució BOIB

27/03/2018 Esborrany sotmés a informació pública

25/10/2018 Informe d'al.legacions