Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

14/02/2020

Projecte d’ordre per la qual es regula la fitxa notarial per a determinats supòsits de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions

Secretaria General


FITXA : Projecte d’ordre per la qual es regula la fitxa notarial per a determinats supòsits de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions 


Objecte: D’una banda, aprova el model de fitxa que han de presentar els notaris amb destinació en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears davant l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i regula els seus elements i requisits. D’altra banda, regula l'esborrany de declaració liquidació corresponent que l'ATIB posa a disposició dels obligats tributaris amb la finalitat de facilitar-los el compliment de les seves obligacions tributàries. Tot això, en relació amb l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats i amb l’impost sobre successions i donacions.

 

Òrgan o entitat que ha iniciat l'expedient: Secretaria General de la  Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques (denominació segons organigrama de la legislatura 2015-2019)

 

Òrgan o entitat que continua amb la tramitació després de la reorganització de la nova legislatura: Secretaria General de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

 

Data d'inici de la tramitació: 18 de juliol de 2018

 

Fase actual de tramitació: emès dictamen del Consell Consultiu

En data 16 de desembre de 2019 s’ha rebut el dictamen del Consell Consultiu número 137/2019, de 4 de desembre.

 

PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Aquest Projecte d’ordre ha estat objecte de modificacions substancials, per la qual cosa i d’acord amb allò que disposa l’article 58 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, s’ha sotmès a un nou tràmit d’audiència a les persones interessades i informació pública, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 103, de 27 de juliol de 2019, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana de l’enllaç al Projecte d'ordre, que ha generat 38 visites i cap al·legació telemàtica. Pot veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí.

 

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

26/06/2018 - Memòria justificativa tramitació ordre

18/07/2018 - Resolució d'inici procediment

18/07/2018 - Esborrany sotmès a audiència pública

23/07/2018 - Memòria inicial anàlisi impacte normatiu

26/07/2018 - Tràmit informació pública BOIB

22/08/2018 - Informe impacte de gènere

28/02/2019 - Informe al·legacions presentades

27/03/2019 - Esborrany projecte d'ordre enviat per dictamen CC

27/03/2019 - Informe del Departament Jurídic

27/03/2019 - Memòria final anàlisi impacte normatiu

25/07/2019 – Esborrany projecte d’ordre sotmès a segona audiència pública

24/07/2019 - Anunci tràmit d’informació pública, BOIB núm. 103 de 27/07/2019

12/09/2019 - Informe jurídic complementar

12/09/2019 - Memòria d’anàlisi de l’impacte normatiu actualitzada

12/09/2019 - Nova redacció esborrany Projecte d’Ordre per a dictamen del CC

16/12/2019 - Dictamen 137/2019 del Consell Consultiu