Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Iniciatives normatives en tramitació > Conselleria d'Administracions  Públiques i Modernització


En aquest apartat es mostra informació de les iniciatives normatives, tant legislatives com reglamentàries, que es troben actualment en tramitació per la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

NOTA INFORMATIVA: Els expedients iniciats durant la legislatura 2015-2019 (inclosos els ja finalitzats) els podreu trobar a l’apartat de la conselleria que tengui actualment la competència material segons el Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears modificat per el Decret 22/2019, de 19 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es rectifica el Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En la fitxa de l’expedient podreu veure l’òrgan que el va iniciar, segons l’organigrama anterior.


El color de la icona ofereix la información següent sobre l’estat de tramitació:

La iniciativa està en tramitació.

Ja  ha finalitzat la tramitació i la norma està aprovada i publicada en el BOIB

 desc_ico_blanco.gifLa iniciativa normativa no ha culminat la tramitació i s’ha arxivat.


Expedients d’elaboració de normativa (iniciatives legislatives)

Si clicau en aquest apartat es mostra informació sobre les principals fites dels procediments d'elaboració dels diferents avantprojectes i projectes de llei amb les memòries, informes i dictàmens que es derivin de la seva tramitació, en particular la Memòria d'Anàlisi d'Impacte Normatiu, i els dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears i del Consell Econòmic i Social.

 

Expedients d’elaboració de normativa (iniciatives reglamentàries)

Si clicau en aquest apartat s'ofereix informació sobre la tramitació dels projectes de reglaments (ordres i decrets), amb les memòries, informes i dictàmens que conformen els expedients d'elaboració d'aquests textos normatius, i, especialment, la Memòria d'Anàlisi d'Impacte Normatiu, i els dictàmens del Consell Consultiu de les Illes Balears i del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, quan s'hagin demanat d'acord amb la legislació aplicable.