Direcció General de Transports

 

  

Exàmens

Qualificació inicial CAP

 

 

 

Introducció. Una vegada fet el curs de formació, els aspirants a l'obtenció del CAP han de superar, en un termini no superior a sis mesos comptadors des de l'acabament del curs, un examen sobre les matèries incloses en l'annex I del Reial decret 1032/2007

 

 

 

Requisits. Els aspirants a l'obtenció de la qualificació inicial només poden concórrer a les proves que convoquin i duguin a terme els òrgans competents en el territori on tenen la residència habitual, amb independència del lloc on hagin realitzat el curs preceptiu, llevat que obtenguin l'autorització de l'òrgan convocant en un territori distint per causa degudament justificada.

Instància de sol·licitud

Calendari CAP 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa. BOE 184/2007, núm. ref. 14726: Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regulen la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

BOIB 18/2009, núm. ref. 1509: Ordre del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 21 de gener de 2009 per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera, que s'han de dur a terme l'any 2009 a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.

BOIB 39/2009, núm. ref. 5695: Resolució del director general de Mobilitat de 4 de març de 2009 per la qual es determina la composició dels tribunals qualificadors, les dates i el lloc de realització de les proves per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera, que s'han de dur a terme l'any 2009 a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.

 Convocatòria: MAIG 2016
Tipus: Viatgers
Data examen: 9 de maig de 2016
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.

Els aspirants aprovats poden passar en uns dies per la Direcció General de Mobilitat i Transports (carrer d'Eusebi Estada, núm. 28) a recollir el certificat i la targeta de qualificació del conductor.

Els interessats hauran d'acreditar el pagament de les taxes per expedició del certificat ( concepte: M95, import: 7,50€) i per expedició de la targeta (concepte: M95, import: 28,88€)

VIATGERS: Llista definitiva d'aptes i no aptes

 Convocatòria: MAIG 2016
Tipus: Mercaderies
Data examen: 12 de maig de 2016
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.

Els aspirants aprovats poden passar en uns dies per la Direcció General de Mobilitat i Transports (carrer d'Eusebi Estada, núm. 28) a recollir el certificat i la targeta de qualificació del conductor.

Els interessats hauran d'acreditar el pagament de les taxes per expedició del certificat (concepte: M95, import: 7,50 €) i per expedició de la targeta (concepte: M95, import: 28,88 €).

MERCADERIES: Llista definitiva d'aptes i no aptes

 Convocatòria: JULIOL 2016
Tipus: Viatgers
Data examen: 7 de juliol de 2016
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.
Els aspirants aprovats poden passar en uns dies per la Direcció General de Mobilitat i Transports (carrer d'Eusebi Estada, núm. 28) a recollir el certificat i la targeta de qualificació del conductor.
Els interessats hauran d'acreditar el pagament de les taxes per expedició del certificat ( concepte: M95, import: 7,50€) i per expedició de la targeta (concepte: M95, import: 28,88€).

VIATGERS: Llista definitiva d'aptes i no aptes

 Convocatòria: JULIOL 2016
Tipus: Mercaderies
Data examen: 11 de juliol de 2016
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes. 

Els aspirants aprovats poden passar en uns dies per la Direcció General de Mobilitat i Transports (carrer d'Eusebi Estada, núm. 28) a recollir el certificat i la targeta de qualificació del conductor. 

Els interessats hauran d'acreditar el pagament de les taxes per expedició del certificat ( concepte: M95, import: 7,50€) i per expedició de la targeta (concepte: M95, import: 28,88€).

MERCADERIES: Llista definitiva d'aptes i no aptes

 Convocatòria: SETEMBRE 2016 
Tipus: Viatgers 
Data examen: 5 de setembre de 2016
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.
Els aspirants aprovats poden passar en uns dies per la Direcció General de Mobilitat i Transports (carrer d'Eusebio Estada,28) a recollir el certificat i la targeta de qualificació del conductor.

Els interessats hauran d'acreditar el pagament de les taxes per expedició del certificat (concepte: M95, import:7,50€) i per expedició de la tarjeta (concepte :M95, import: 28,88 €).

VIATGERS: Llista definitiva d'aptes i no aptes

 Convocatòria: SETEMBRE 2016 
Tipus: Mercaderies
Data examen: 08 de setembre de 2016
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.
Els aspirants aprovats poden passar en uns dies per la Direcció General de Mobilitat i Transports (carrer d'Eusebio Estada,28) a recollir el certificat i la targeta de qualificació del conductor.

Els interessats hauran d'acreditar el pagament de les taxes per expedició del certificat (concepte: M95, import:7,50€) i per expedició de la tarjeta (concepte :M95, import: 28,88 €).

MERCADERIES: Llista definitiva d'aptes i no aptes

 Convocatòria: NOVEMBRE 2016 
Tipus: Viatgers 
Data examen: 7 de novembre de 2016
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes.
Els aspirants aprovats poden passar en uns dies per la Direcció General de Mobilitat i Transports (carrer d'Eusebio Estada,28) a recollir el certificat i la targeta de qualificació del conductor.
Els interessats hauran d'acreditar el pagament de les taxes per expedició del certificat (concepte: M95, import:7,50€) i per expedició de la tarjeta (concepte :M95, import: 28,88 €)

VIATGERS: Llista definitiva d'aptes i no aptes

 Convocatòria: NOVEMBRE 2016 
Tipus: Mercaderies
Data examen: 10 de novembre de 2016
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes. 
Els aspirants aprovats poden passar en uns dies per la Direcció General de Mobilitat i Transports (carrer d'Eusebio Estada,28) a recollir el certificat i la targeta de qualificació del conductor.
Els interessats hauran d'acreditar el pagament de les taxes per expedició del certificat (concepte: M95, import:7,50€) i per expedició de la tarjeta (concepte :M95, import: 28,88 €)

 

MERCADERIES: Llista  definitiva d'aptes i no aptes

 Convocatòria: GENER 2017 
Tipus: Viatgers 
Data examen: 12 de gener de 2017
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista definitiva d'aptes i no aptes. 

Els aspirants aprovats poden passar en uns dies per la Direcció General de Mobilitat i Transports (carrer d'Eusebio Estada,28) a recollir el certificat i la targeta de qualificació del conductor.

Els interessats hauran d'acreditar el pagament de les taxes per expedició del certificat (concepte: M95, import:7,50€) i per expedició de la tarjeta (concepte :M95, import: 28,88 €)

VIATGERS: Llista definitiva d'aptes i no aptes

 Convocatòria: GENER 2017 
Tipus: Mercaderies
Data examen: 16 de gener de 2017
Horari: de 10.00 a 12.00 h 
Llocs: Laboratori d’arquitectura Francesc Quetglas (C/ Manacor, 158, Palma)
         Consell Insular d’Eivissa (Av. d’Espanya, 49, Eivissa)

Es publica la llista provisional d'aptes i no aptes.

Els aspirants disposen d'un termini de 5 dies hàbils per efectuar al·legacions. Per revisar l'examen s'haurà de sol·licitar cita al Tribunal Qualificador mitjançant sol·licitud que es pot trametre via fax al 971 176 559 o presentada en el registre de la Direcció General de Mobilitat i Transports (carrer d'Eusebi Estada, núm. 28).

MERCADERIES: Llista definitiva d'aptes i no aptes