desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

Objectius temàtics i específics del PO del FEDER

Objectiu temàtic 2: millora l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a aquestes

Objectiu específic 2.3.1: promoure l'alfabetització digital, e-aprenentatge, e-inclusió, e-salut i solucions digitals en aquests camps.

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Fax: +34 971 17 69 95 - Correu-e: administracio@ibetec.caib.es
www.ibetec.cat