Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Recursos especials: índex anual 2017

S`han trobat un total 21 Recursos especials: índex anual. Mostrats del 1 al 21.

 • RES 6s/2016 (SUSPENSIÓ)

  Acord pel qual es denega la suspensió de l’execució de la Resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor per la qual s’imposa una penalitat al contractista per incompliment del termini d’execució del contracte de subministrament i instal·lació de dues unitats de radiologia digital convencional amb suport al sòtil per a l’Hospital de Manacor.

 • RES 5/2016

  Resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat per Tonerclass, SL, contra la Resolució de la consellera de Presidència per la qual s’adjudica el contracte de subministrament de material informàtic consumible per a la Presidència del Govern i per a la Conselleria de Presidència.

 • RES 3s/2017 (SUSPENSIÓ)

  Acord pel qual es denega la suspensió de l’execució de la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual s’ordena la devolució de la factura núm. 10000/74, de dia 31 de març de 2016, corresponent al primer trimestre de 2016; i de la factura 10000/75, de dia 31 de març de 2016, corresponent a la liquidació dels tràfics reals de 2015, de la concessió d’obra pública “Desdoblament de la C-731 Eivissa – Sant Antoni”, emeses per l’empresa IBISAN Sociedad Concesionaria, SA, per no ser conformes amb el plec de clàusules administratives particulars de la concessió.

 • RES 4s/2017 (SUSPENSIÓ)

  Acord pel qual es denega la suspensió de la Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s’adjudica el contracte de serveis de monitoratge i avaluació de l’estat ecològic de les masses d’aigua epicontinentals (torrents i zones humides) sobre la xarxa de control i vigilància i xarxa operativa declarades per la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears en relació amb el compliment de la Directiva 2000/60/CE.

 • RES 5/2017

  Resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat per SYDCA XXI Construcciones, SL, contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’exclou l’empresa del procediment d’adjudicació del contracte d’obres de consolidació i rehabilitació de forjats de l’Hospital General.

 • RES 6s/2017 (SUSPENSIÓ)

  Acord pel qual es denega la suspensió de la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual s’adjudica el  contracte de serveis de neteja de les dependències adscrites a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, edificis La Palma, núm. 4, de Palma; Passeig des Born, núm. 17, 3ª i 4ª plantes, de Palma, i Eusebio Estada, núm. 28, de Palma (lot 1- Mallorca), basat en l’acord marc per a l’homologació dels serveis de neteja de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental.

 • RES 7/2017

  Inadmissió del recurs especial en matèria de contractació interposat per Wifibaleares, SL, contra diversos actes relatius al procediment d’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de televisió per cable del municipi de Valldemossa.

 • RES 6/2017

  Resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat per Brillosa, SL, contra la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual s’adjudica el contracte de serveis de neteja de les dependències adscrites a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, edificis La Palma, núm. 4, de Palma; Passeig des Born, núm. 17, 3ª i 4ª plantes, de Palma, i Eusebi Estada, núm. 28, de Palma (lot 1 - Mallorca), basat en l’Acord marc per a l’homologació dels serveis de neteja de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental.

 • RES 8/2017

  Resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat per ISS Facility Services, SA, contra la Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports per la qual s’imposen diverses penalitats a l’empresa.

 • RES 4/2017

  Resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat per la Universitat de Vigo contra la Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s’adjudica el contracte de serveis de monitoratge i avaluació de l’estat ecològic de les masses d’aigua epicontinentals (torrents i zones humides) sobre la xarxa de control i vigilància i xarxa operativa declarades per la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears en relació amb el compliment de la Directiva 2000/60/CE.

 • RES 10/2017

  Resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat per Asho A-2, SL, contra la Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca per la qual s’adjudica el contracte del servei de codificació d’episodis clínics de l’Hospital Comarcal d’Inca.

 • RES 11/2017

  Inadmissió del recurs especial en matèria de contractació interposat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Madrid contra l’anunci de licitació i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte de serveis per a la redacció del projecte d’execució de les obres, estudi, coordinació de seguretat i salut, i direcció facultativa corresponent a la reforma de la Unitat d’Hospitalització CONVA B de l’Hospital General.

 • RES 12/2017

  Resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Madrid contra l’anunci de licitació i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte de serveis per a la redacció del projecte d’execució de les obres, estudi, coordinació de seguretat i salut, i direcció facultativa corresponent a la reforma de la Unitat de Radiologia de l’Hospital General.

 • RES 13/2017

  Resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat per Philips Ibérica, SAU, contra la Resolució del gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual s’adjudica el contracte de subministrament d’un ecocardiògraf i dos equips d’anestèsia per a l’Hospital Can Misses.

 • RES 14s/2017 (SUSPENSIÓ)

  Acord pel qual es denega la suspensió de l’execució de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es resol anticipadament per incompliment el contracte del servei de neteja de l’Hospital Son Llàtzer.

 • RES 15/2017

  Resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports contra els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, estudi i coordinació de seguretat i salut, direcció d’obra i documents finals d’obra de les obres d’ampliació de l’aparcament de l’Hospital Universitari Son Espases.

 • RES 11/2015

  Resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat per l’empresa Gran Hospital Can Misses, SA, contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es reclama a la concessionària l’import corresponent a la redacció del projecte executiu, estudi geotècnic, estudi de seguretat i salut i projecte d’activitats per a la llicència ambiental del nou Hospital Can Misses.

 • RES 16/2017

  Acceptació del desistiment del recurs especial en matèria de contractació interposat per Dimension Data España, SLU, contra la Resolució del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme per la qual s’adjudica el contracte del servei de manteniment dels equips de seguretat perimetral corporatius (tallafocs check point).

 • RES 18/2017

  Resolució del recurs interposat per EDIAGNOSTIC, Clínica Virtual de Especialidades Médicas, SL, contra la Resolució per la qual s’adjudica el contracte del servei de realització d’informes de radiologia.

 • RES 12/2015

  Resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat per l’empresa Gran Hospital Can Misses, SA, contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’imposa una penalitat al contractista per incompliment de l’obligació d’instal·lar el pagament amb targeta en els caixers automàtics dels aparcaments.

 • RES 20/2015

  Resolució del recurs especial en matèria de contractació interposat per l’empresa Gran Hospital Can Misses, SA, contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’imposa una penalitat al contractista per desobeir les ordres de l’Administració en relació amb la col·locació de cartells a l’aparcament de l’Hospital.

Català - Castellano