Portada | On som | Contactar | Català - Castellano   
 
el servei

El Servei d’Ordenació Farmacèutica te com objectius principals la planificació i la gestió de les polítiques en matèria d’ordenació farmacèutica que garanteixen a tota la població l’accés als medicaments amb facilitat, igualtat i equitat.

Per dur a terme aquests objectius es realitzen actuacions d’autorització i control dels establiments sanitaris que custodien i dispensen medicaments, així com dels professionals que en ells exerceixen les seves funcions.

 
ara destacam

Convocatòria de concurs de mèrits per a l'adjudicació de oficines de farmàcia a les Illes Balears - 2015

Més informació


carta_serveis_240.gif  

L'objectiu de garantir la qualitat, la seguretat i l'eficàcia, així com un ús responsable del medicament marca les accions de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia en sintonia amb el conjunt del Sistema Nacional de Salut.
lazo_pdf.gif Carta de Serveis


CITACIÓ A TERMINI
Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós-administratiu PO402/2016, que es segueix en el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 7 de setembre de 2016 per la qual s’inadmet a tràmit el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 22 de desembre de 2015.
go.gifBOIB Núm 011 del 26 de gener de 2017


CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EL RD 823/2008
Circular informativa per la què es comunica l'apertura del termini per a l'aplicació del RD 823/2008 referent a l'índex corrector dels màrgens de les oficines de farmàcia amb una facturació anual menor a 200.000 €, per al 2017. lazo_pdf.gif Circular informativa RD 823/2008

 


 AVÍS IMPORTANT

Mentre no estigui habilitada la tramitació telemàtica corresponent, qualsevol documentació i sol·licitud adreçada a l’Administració s’ha de presentar en temps i forma, i sempre d’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

“Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.
b) A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.
c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Els registres electrònics de totes i cadascuna de les administracions han de ser plenament interoperables, de manera que se’n garanteixi la compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es presentin en qualsevol dels registres.”

Conforme l’anterior, la documentació presentada per canals distints als esmentats, no serà atesa.


LEGISLATIVES


 

enllaços


 
 
 

Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia
C/ Jesús, 38-A. - 07010 Palma
Telèfon: 971 17 73 83 - FAX: 971 17 73 20