Portada | On som | Contactar | Català - Castellano   
 
el servei

El Servei d’Ordenació Farmacèutica te com objectius principals la planificació i la gestió de les polítiques en matèria d’ordenació farmacèutica que garanteixen a tota la població l’accés als medicaments amb facilitat, igualtat i equitat.

Per dur a terme aquests objectius es realitzen actuacions d’autorització i control dels establiments sanitaris que custodien i dispensen medicaments, així com dels professionals que en ells exerceixen les seves funcions.

 
ara destacam
  
CORRECCIÓ D'ERRORS

Correcció d’errors observats a la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 15 de setembre de 2017 per la qual s’ordena l’execució de la interlocutòria de 26 de maig de 2016 dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el PO 19/2011
go.gifBOIB Núm 117 del 23 de setembre de 2017

  
EXECUCIÓ INTERLOCUTÒRIA DE 26 DE MAIG DE 2017 DICTADA EN EL PO 19/2011

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 15 de setembre de 2017 per la qual s’ordena l’execució de la interlocutòria de 26 de maig de 2016 dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el PO 19/2011
go.gifBOIB Núm 115 del 19 de setembre de 2017

Convocatòria de concurs de mèrits per a l'adjudicació de oficines de farmàcia a les Illes Balears - 2015

Més informació


carta_serveis_240.gif  

L'objectiu de garantir la qualitat, la seguretat i l'eficàcia, així com un ús responsable del medicament marca les accions de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia en sintonia amb el conjunt del Sistema Nacional de Salut.
lazo_pdf.gif Carta de Serveis


 AVÍS IMPORTANT

Mentre no estigui habilitada la tramitació telemàtica corresponent, qualsevol documentació i sol·licitud adreçada a l’Administració s’ha de presentar en temps i forma, i sempre d’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

“Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.
b) A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.
c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Els registres electrònics de totes i cadascuna de les administracions han de ser plenament interoperables, de manera que se’n garanteixi la compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es presentin en qualsevol dels registres.”

Conforme l’anterior, la documentació presentada per canals distints als esmentats, no serà atesa.


LEGISLATIVES


 

enllaços


 
 
 

Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia
C/ Jesús, 38-A. - 07010 Palma
Telèfon: 971 17 73 83 - FAX: 971 17 73 20