Junta Consultiva de Contractació Administrativa

 

Models de plecs de clàusules administratives particulars 

 

A continuació trobareu els models de plecs de clàusules administratives particulars, aprovats per l'Acord del Consell de Govern, amb l'informe previ de l'Advocacia i de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

 

Contracte d'obres:

  • Procediment obert    Editor de Text word    PDF pdf
  • Procediment negociat sense publicitat    Editor de Text word    PDF pdf

Contracte de serveis:

  • Procediment obert    Editor de Text word    PDF pdf
  • Procediment negociat sense publicitat    Editor de Text word    PDF pdf

Contracte de subministrament:

  • Procediment obert    Editor de Text word    PDF pdf
  • Procediment negociat sense publicitat    Editor de Text word    PDF pdf
Català - Castellano