català . castellano

Composició i òrgans

 

El CES s'estructura en tres grups. En el Grup I hi estan representades les organitzacions empresarials, en el Grup II, els sindicats i en el Grup III, diversos sectors productius i socials.

El CES té òrgans unipersonals i col·legiats.


ÒRGANS UNIPERSONALS

President: Carles Manera Erbina
Vicepresidenta 1r: Carmen Planas Palou
Vicepresident 2n: Alejandro Texias Muñoz
Secretari general: Josep Valero González
                       ÒRGANS COL·LEGIATS

PLE

GRUP I

Està format per 12 persones designades per les organitzacions empresarials més representatives:

a) Designats per la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB)
b) Designats per la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears (PIMEB)
 
GRUP II

Està format per 12 persones designades per les organitzacions sindicals més representatives:

a) Designats per la Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO)
b) Designats per la Unió General de Treballadors (UGT)

GRUP III

Està format per 12 persones designades per diverses organitzacions sectorials i institucionals públiques:

a) Un representant del sector agrari
b) Un representant del sector pesquer
c) Un representant del sector d'economia social
d) Un representant de les associacions de consumidors i usuaris
e) Un representant de la Universitat de les Illes Balears
f) Un representant de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals
g) Un representant de les associacions i organitzacions que tinguin com a finalitat principal la protecció del medi ambient
h) Cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental
 


COMISSIÓ PERMANENT

És l'òrgan de suport al Ple. Està formada pel president, sis vocals, dos per cada grup, i la secretària general del CES. Els vicepresidents poden assistir a totes les reunions de la Comissió Permanent.

Llista de membres vocals:
- Sergio Bertrán Damián (Grup I) (Suplent: Gabriel Llobera Prats)
- Antonio Juaneda Anglada Grup I) ( Suplent: Jordi Mora Vallbona)
- José Luis Garcia Vidal (Grup II) (Suplent: Josep Ginard Vallcaneras)
- Ana Landero Recio (Grup II) (Suplent: Miguel Angel Romero Barrones)
- Bernat Ferrer Guardia (Grup III) (Suplent: Jerònima Bonafé Ramis)
- Antonio Serra Puig (Grup III) (Suplent: Alfons Méndez Vidal)


COMISSIONS DE TREBALL

Són grups d'estudi per elaborar informes, projectes o propostes per sotmetre'ls al Ple.
La composen un mínim de 3 i un màxim de 6 membres, determinats pel Ple.
Les comissions de treball poden ser permanents o específiques. Les comissions específiques s'extingeixen una vegada finalitzen les seves funcions.

Actualment estan en funcionament les comissions de treball permanents següents:

1. Economia, desenvolupament regional i medi ambient

Àrees d'actuació: Economia i fiscalitat, Unió Europea i desenvolupament regional i cooperació per al desenvolupament, polítiques sectorials i medi ambient, ordenació del territori, habitatge i transports.

Presidente: Gabriel Llobera Prats

Membres titulars: Antonio Juaneda Anglada, Francesc Mellado Serra, Francisco Javier Capó Parrilla, Gabriel Torrens Llabrés, Santiago Ferrer Costa

Membres suplents: Sergio Bertrán Damián, Jordi Mora Vallbona, Yolanda Calvo Rodríguez, Rosario Garcia Puertas, Mariano Reaño Lambea, Miquel Juan Ferrer


2. Ocupació i relacions laborals

Àrees d'actuació: Polítiques actives per a l'ocupació, relacions laborals i riscs laborals, ocupació i Seguretat Social, formació professional i polítiques d'ocupació relacionades amb els fons estructurals de la Unió Europea.

Presidenta: Yolanda Calvo Rodríguez

Membres titulars: Eduardo López Ramos, Alfonso Rojo Serrano, Ana Landero Recio, Alfonso Rodríguez Badal, Santiago Ferrer Costa

Membres suplents: Rafael Roig Grimalt, Antonio Juaneda Anglada, Silvia Montejano Cofreces, Miguel Angel Romero Barrones, Joan Canaves Bordoy, Bernat Ferrer Guardia

 

3. Àrea Social

Àrees d'actuació: Salut i consum, assumptes socials, polítiques d'igualtat i polítiques d'integració, educació i cultura

Presidenta: Jerònima Bonafé Ramis

Membres titulars:  Francisco Martorell Esteban, Jordi Mora Vallbona, Rosario Garcia Puertas, Eva Cerdeiriña Outerial, Bernat Ferrer Guardia

Membres suplents: Pablo Bellinfante Escoubet, Alfonso Rojo Serrano, Ana Landero Recio, Francesc Mellado Serra, Antoni Serra Puig, Alfonso Rodríguez Badal

 

4. Comissió de treball elaboració Memòria anual

Presidenta: Maria Llompart Bibiloni

Membres titulars:  Joan Melis Nebot, Sergio Bertrán Damián, Francisco Javier Capó Parrilla, Silvia Montejano Cofreces, Maria Llompart Bibiloni, Rafel Crespí Cladera

Membres suplents: Juan Bufí Arabí, Eduardo López Ramos, Antonio Copete González, Alfons Méndez Vidal, Josep Ginard Vallcaneras, Santiago Ferrer Costa

NOTA: S'ha de tenir en compte que la composició del CES es pot modificar en produir-se canvis en la designació dels seus membres (Vegeu l'apartat de Normativa)

Accessibilitat
 Seu provisional: Plaça de Son Castelló, núm. 1. 07009. Palma. 
Tfon.: 971-17.71.99. Fax: 971-17.63.81. Correu de contacte: ces@caib.es  Avís legal