Secció d'atmòsfera

 

APCA a les Illes Balears

Distribució d'APCA per grups

Les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) es classifiquen en quatre apartats, de més a menys potencial contaminador, que són: grup A, B, C i sense grup.

El Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació, fa una nova classificació d'algunes activitats, de manera que activitats del grup A passen a ser del grup B, tals com les plantes d'aglomerat asfàltic, els abocadors o les plantes de compostatge. A continuació s'indiquen les insta·lacions per illes i per grups, essent les del grup A les potencialment més contaminadores, incloent les 5 centrals tèrmiques, la incineradora de residus de Mallorca i la fàbrica de ciment clinker de Mallorca.

Agrupació per Illes (agost 2017)

ILLA

GRUP A

GRUP B

GRUP C

SENSE GRUP

Total APCA

Mallorca

10

110

308

183

611

Menorca

2

25

29

9

65

Eivissa - Formentera

2

20

28

8

58

Illes Balears

14

155

365

200

734

A continuació es mostra la distribució percentual d'APCA segons els grups A, B, C i sense grup assignat. La major part d'instal·lacions són del grup B i C, i les potencialment més contaminants, del grup A, representen l'1% del total de les Illes Balears.

Gràfic1

Agrupació per sectors

El Reial decret 100/2011 cataloga les APCA en unes 700 categories, d'acord amb el seu annex. Podem agrupar aquestes categories, d'acord amb la presència d'aquestes instal·lacions a les Illes Balears en cinc grans sectors. El primer sector és la generació d'energia elèctrica, que inclou les centrals tèrmiques convencionals i les cogeneracions. Un altre grup són les instal·lacions que disposen de calderes i altres dispositius de combustió, entre les quals podem incloure hospitals, hotels, bugaderies i instal·lacions petites de qualsevol tipus. El sector més extens és el de fabricació de materials de construcció, dins el qual es compten les plantes d'aglomerat asfàltic, les pedreres, la fàbrica de ciment clínker, les teuleres o les plantes de formigó. El sector de residus inclou les plantes depuradores d'aigües residuals, els abocadors, els crematoris, la incineradora de residus, les plantes de compostatge o les plantes de tractament de residus. Dins el sector anomenat Altres incloem la resta d'activitats del catàleg del Reial decret 100/2011, que, a les Balears, són les indústries del sector agroalimentari, de distribució de combustibles o la producció de biocombustibles. 

Aquesta classificació per sectors no reflexa el potencial contaminador d'aquestes instal·lacions, ja que dins el sector de materials de construcció tant incloem una pedrera, amb emissions difuses de pols, com la fabricació de clínker, activitat que presenta emissions per combustió, emissions per descarbonatació de la matèria primera (argila, àrids) i emissions difuses de pols.

Agrupació d'APCA per a sectors a les Illes Balears (agost 2017)

SECTORS

GRUP A

GRUP B

GRUP C

SENSE GRUP

Total APCA

Generació d'energia elèctrica

6

2

0

0

8

Instal. de combustió. Calderes

(hospitals, hotels, bugaderies, etc)

01 25 52 169 247

Materials de construcció

3

74

83

2

162

Residus

4

35

56

0

95

Altres

0

19

174

29

222

Total

14

155

365

200

734

Segons el següent gràfic de distribució percentual de nombre d'APCA per sectors, només un 1% correspon a les activitats de generació d'energia elèctrica, però aquestes poques instal·lacions emeten la major part de contaminants atmosfèrics segons ens indiquen els inventaris d'emissions. 

Gràfic2 

Català - Castellano