SITIBSA

 

capsalera..png

MUIB

Accés a la web del MUIB http://muib.caib.es

      Accés a la pàgina de la jornada tècnica de novembre de 2014

El Govern de les Illes Balears per mitjà de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, i dirigits per la Direcció General d'Ordenació del Territori i el Servei d' Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA), en el marc de Llei 2/2014 d'ordenació i ús del sòl, ha desenvolupat el "Mapa Urbanístic de les Illes Balears" (MUIB).

La informació urbanística és bàsica en multitud d'àmbits: ordenació del territori, medi ambient, enginyeria, paisatge, arquitectura i habitatge, mobilitat, infraestructures i equipaments, etc. i resulta especialment imprescindible per a que l'Administració pugui realitzar la seva tasca de forma adequada (concessió de permisos, avaluació de les necessitats de creixement urbanístic, creació de nou planejament territorial i municipal, etc.).

Tot i la gran importància d'aquesta informació, actualment, tant els tècnics i agents decisoris de l'Administració, com els professionals i empreses privades, i el públic en general, no tenen un accés fàcil i ràpid a la informació urbanística, i quan en disposen, normalment, no està estructurada d'una forma homogènia. Aquest fet suposa perdre molt de temps amb la cerca de quines són les normatives i plànols urbanístics vigents, havent d'acabar, sovint, fent consultes als ajuntaments (que també poden haver de mester molt de temps per contestar).

L'objectiu principal del MUIB és el d'homogeneïtzar la diversitat conceptual i formal dels instruments normatius que formen el planejament, i convertir-los a un suport digital que: proporcioni una major precisió, incrementi la coherència, sigui d'accés universal, permeti una navegació senzilla i redueixi les despeses de distribució i còpies.

El MUIB consisteix en la recopilació, harmonització, digitalització i difusió telemàtica del planejament urbanístic de tots els municipis de les Illes Balears. És un projecte molt complex i ambiciós que suposa una sistematització i harmonització dels plans i instruments urbanístics, la creació d'una àmplia base de dades dels seus paràmetres (amb un diccionari únic de conceptes urbanístics), la recopilació i georreferenciació dels plànols d'ordenació, la digitalització d'aquests, així com la creació de tot el sistema d'informació geogràfica i del visualitzador web de mapes per proporcionar l'accés als plànols i documentació en vigor o la creació de fitxes urbanístiques informatives.

esquemaMUIB.jpg

El MUIB està estructurat en base a tres components: les Normes tècniques, el visualitzador de mapes i el gestor de planejaments:

 

Les Normes tècniques de planejament

 

La dispersió existent entre els planejaments de les Illes Balears és enorme. Tanmateix el MUIB, si be és suficient per solucionar el problema de la desinformació urbanística, implica un procés de transformació i interpretació de dades, sovint complexa i dificultós, que genera en ocasions incidències tals com errors d'interpretació, omissions, etc.. Per tal d'evitar aquestes eventualitats es necessari la unificació del marc tècnic a fi de simplificar i principalment normalitzar el planejament urbanístic.

Les Normes tècniques de planejament de les Illes Balears, actualment en desenvolupament, es convertiran en el marc tècnic de referència per a tots aquells professionals i tècnics de l'administració vinculats al urbanisme, arquitectura, enginyeria, medi ambient,.... Aquesta reglamentació es fonamental per a unificar els criteris de la redacció dels instruments de planejament, especialment al que afecta a l'estructura de les dades geogràfiques i alfanumèriques, així com per a l'estandardització la terminologia i els conceptes urbanístics generals. El MUIB està desenvolupat seguint les Normes tècniques de forma que inicia el procés de normalitzar el planejament.

 

El visualitzador de mapes

 

El visualitzador del MUIB és una eina web específicament destinada a la visualització de la cartografia del MUIB. Tot i que la informació geogràfica del MUIB  com a interpretació gràfica del planejament vigent), realment és un servei de mapa WMS (http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/MUIB/MapServer/WMSServer?) de la Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears (IDEIB), s'ha desenvolupat el visualitzador a fi d'ampliar la utilitat del gestor paràmetres urbanístics.

1.jpg

El visualitzador facilita la realització de les consultes habituals de visualització i cerca, en el marc del MUIB, així com la interrogació de les qualificacions per tal d'obtenir els paràmetres d'urbanització d'una determinada localització, tant a nivell local com regional. Així mateix permet la visualització de la cartografia oficial escanejada i georeferenciada del planejament amb un parell de clics.

 

El gestor de planejaments

 

El mapa del MUIB, i els del planejament municipal, únicament permeten indicar la qualificació urbanística d'una determinada localització, en canvi el gestor de planejaments facilita la consulta de les determinacions que inclou una determinada qualificació, així com tota la documentació associada al seu planejament. El gestor de planejaments és un arxiu virtual del planejament que normalitza les entitats i indica el valor dels paràmetres associats.

2.jpg

Les dades del MUIB contenen tota la informació urbanística municipal disponible als arxius del Govern de les Illes Balears, actualitzada pràcticament a dia d'avui (amb totes les excepcions que és puguin considerar fruit de la necessària feina de transposició de dades i tramitació de dades). Tanmateix el mapa només reflexa la situació vigent. De moment no serà possible la visualització de mapes anteriors al vigent, tot i que hi ha treballs orientats a resoldre aquesta situació.Català - Castellano