Aprenentatge Integrat a les Illes Balears de Contingut en Llengua Estrangera

 

Portafolis Europeu de Llengües (PEL)aibcle

logo

És un dels documents de major èxit del Consell d’Europa en tema de política lingüística. Pretén potenciar l’adquisició de la consciència plural de l’espai europeu i la motivació per a l’aprenentatge de llengües.

El PEL és fonamenta en els principis de l’educació plurilingüe i pluricultural promoguts pel Pla Pilot d’Educació Plurilingüe.

La participació en el programa del Portafolis és un suport didàctic per a tots els centres educatius i és especialment recomanable per als centre amb metodologia AICLE.

La utilització del Portafolis com projecte de centre facilita:

  • L’actualització del  Projecte Lingüístic de Centre
  • El treball amb la diversitat lingüística als centres educatius
  • L’aprenentatge integrat de llengües i l’aprenentatge integrat de llengües i continguts
  • La col·laboració de professors de diferents àrees/matèries i el treball en equip
  • La planificació d’Unitats Didàctiques Plurilingües basades en un eix temàtic

Els centres que ho incloguin a la seva programació anual es podran beneficiar d’una xarxa de recursos i d’activitats de formació específiques per donar suport a la planificació del treball d’equip i la implementació de la metodologia AICLE.

 

Enllaços Portafolis: metodologia, bones pràctiques a centres

i exemples de microactivitats

 

    oapee                       Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus 

 

elp wsu                       The ELP and Whole School Use

 

elp tt          Training teachers to use the ELP

 

eaquals  The electronic portfoli

 

tb           The European Centre of Modern languages

 

epostl          Tools to facilate the implementation of the European portfolio for Students Teachers o Languages (EPOSTL), David Little

 

conbat          Content based teaching plurilingual/cultural awareness (ConBat)

 

The european Plurilinguism and pluriculturalism in content-based teaching: A training kit (Mercè Bernau)

 

eplc          Content and language Education

 

clil-cd          Curriculum development for Content and Language Integrated Learning

 

clil lote go          Good practice in Content and Language Integrated Learning for languages other than English (CLIL-LOTE-GO)

 

core                                          CORE - Comenius Multilateral Project, Servei ELEPE, DGOIFP. Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

 

Proyecto cultural, lingüístico y científico del IES P. Jiménez-Montoya

 

        Microactivitats amb el Portafolis

Català - Castellano