Institut per a l'Educació de la Primera Infància

 

Procés d'admissió i matrícula a les escoles infantils públiques 

 

1. Calendari del procés curs 2017-2018/ Calendario del proceso curso 2017-2018

 

    Presentació de la sol·licitud/ Presentación de la solicitud:
   

                         Inici/ Inicio: 02/05/2017
    Finalització/ Finalización: 16/05/2017


    Llistes provisionals d’admesos/ Listas provisionales de admitidos: 09/06/2017


    Reclamacions/ Reclamaciones:
                   

                         Inici/ Inicio: 09/06/2017
    Finalització/ Finalización: 13/06/2017


    Resolució de les reclamacions/ Resolución de reclamaciones: 14/06/2017


    Llistes definitives/Listas definitivas: 16/06/2017


    Matriculació EI/Matriculación EI:
 

                        Inici/ Inicio: 22/06/2017
    Finalització/Finalización: 30/06/2017

 

Excepcionalment, i per motius degudament justificats, el director general d'Innovació i Comunitat Educativa podrà autoritzar un altre calendari respecte del procés d'admissió a aquelles entitats que així ho sol.licitin; en aquest cas no podran acollir-se al procés telemàtic (vegeu annex 2 de la resolució).

 

2. Normativa/ Normativa

 

 

 3. Sol·licitud/Solicitud

a) Procés telemàtic/Proceso telemàtico:

Es pot accedir al tràmit telemàtic des del següent enllaç: Tràmit telemàtic/Trámite telemático (aquest tràmit s'habilitarà entre el 2 i el 16 de maig).
Important: Una vegada realitzat el tràmit telemàtic s'ha d'imprimir la sol·licitud generada i entregar-la al lloc determinat pel titular del centre juntament amb la documentació indicada a la sol·licitud.
b) Tràmit presencial/Trámite presencial:
Si es vol realitzar el tràmit presencialment es pot baixar i emplenar aquesta sol·licitud / solicitud i presentar-la amb la documentació requerida per poder realitzar la barmació.

4. Documentació a presentar/ Documentación a presentar

Vegeu formulari sol.licitud del punt 6

5. Lloc de lliurament de la sol·licitud/ Lugar de entrega de la solicitud

L’administració pública competent serà l’encarregada de  fer públic el lloc de lliurament d’aquesta.

La administración pública competente será la encargada de hacer público el lugar de entrega de ésta.

 

6. Models de documents/ Modelos de documentos

Formulari sol·licitud plaça escola infantil pública Editor de Text

Formulario solicitud plaza escuela infantil pública Editor de Text

Model declaració jurada Editor de Text

Modelo declaración responsable Editor de Text

 

 

 

 

 

 

 

 

Català