Serveis per a treballadors

 
file

Destacats:

CERCADOR DE CURSOS DE FORMACIÓ

 

 file Clicau aquí per cercar el vostre curs

 

 file Inscripció als mòduls pendents per finalitzar els certificats de professionalitat

 

Benvingudes i benvinguts al PORTAL INFORMATIU DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER
A L’OCUPACIÓ DEL SOIB.


CÓM ÉS LA NOSTRA OFERTA FORMATIVA?


Les accions formatives són gratuïtes i tenen com a objectius principals:

 

a) Afavorir la formació al llarg de la vida dels treballadors desocupats i ocupats, millorant la seva capacitació professional i desenvolupament personal.

b) Proporcionar als treballadors els coneixements i les pràctiques adeqüats a les competències professionals requerides en el mercat de treball i a les necessitats de les empreses.

c) Contribuir a la millora de la productivitat i competitivitat de les empreses.

d) Millorar l'ocupabilitat dels treballadors, especialment dels que tenen majors dificultats de manteniment del treball o d'inserció laboral.

e) Promoure que les competències professionals adquirides pels treballadors tant mitjançant dels processos formatius (formals i no formals), com de l'experiència laboral, siguin objecte d'acreditació.

 

QUI POT PARTICIPAR EN LES ACCIONS FORMATIVES?


Totes les accions formatives estan obertes, tant a treballadores o treballadors desocupats com ocupats, únicament es diferencien entre si per la prioritat d’un col·lectiu respecte a altres.

 

ON S’IMPARTEIXEN LES ACCIONS FORMATIVES?:


El SOIB porta a terme la majoria de les accions formatives, en col·laboració amb entitats privades o públiques (degudament inscrites o acreditades) que són les encarregades d’impartir-les, a més d’altres accions formatives que realitza directament mitjançant els seus centres propis.


QUINS TIPUS D’ACCIONS FORMATIVES HI HA?:


Les accions formatives poden ser presencials, a distància (convencional o teleformació) i mixtes.
Cada acció formativa té les seves característiques concretes en relació a col·lectius prioritaris,
dates de començament i d’acabament, hores per dia i per setmana, criteris de selecció i accés de l’alumnat, temari i activitats teòriques i pràctiques (mòduls formatius), requisits del professorat i criteris d’avaluació final.
També hi ha accions que alternen les sessions formatives amb unes estades de pràctiques en empreses relacionades amb l’activitat del curs.
Aquestes pràctiques estan regulades per un conveni i per un pla de pràctiques per a cada alumna o alumne; en cap cas no es preveu que l’empresa signi un contracte laboral amb l’alumna o alumne o que li doni una remuneració econòmica. Durant tota l’estada de pràctiques, l’alumna o alumne gaudeix d’una assegurança d’accidents que és a càrrec de l’entitat formativa.

 

COM ACCEDIR A LES ACCIONS FORMATIVES?:


Totes les treballadores i tots els treballadors amb residència a les Illes Balears poden accedir a les accions formatives de manera gratuïta.
Tota la informació bàsica sobre les accions formatives figura en aquest portal web.
Si necessiteu més informació sobre la nostra oferta formativa, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en proporciona sobre les accions formatives en els punts d’informació, i també per mitjà del telèfon 012 (disponible de dilluns a divendres de 8 a 20 hores i els dissabtes de 9 a 14 hores).
En general, per dur a terme la inscripció final en una acció concreta, cal contactar amb el centre o entitat que imparteix aquest curs per tal de fer les gestions següents:


1. Omplir una fitxa d’inscripció i aportar la documentació següent:


Treballadora o treballador desocupat: original i fotocòpia del DNI/NIE i original,
fotocòpia de la targeta de demanda d’ocupació del SOIB degudament actualitzada i títol acadèmic.

 

Treballadora o treballador ocupat: original i fotocòpia del DNI/NIE, original i fotocòpia
del document acreditatiu de la seva situació
en actiu (contracte, darrera nòmina / rebut de pagament d’autònoms, entre d’altres) i títol acadèmic.


2. Una vegada feta la inscripció:

Formació associada a certificats de professionalitat: els alumnes hauran de complir els requisits d'accés establerts en els reials decrets que regulen els certificats de professionalitat, però en cas de no cumplir-los el centre de formació realitzarà una prova d'accés per a que puguin demostrar que seguiran amb aprofitament la formació.

Formació associada a especialitats formatives: els alumnes hauran de complir els requisits establerts en els programes formatius, en el cas de no cumplir-los el centre de formació podrà realitzar una prova per a garantir que els alumnes podran seguir amb aprofitament la formació.


Posteriorment, l’alumna o alumne participarà en una selecció prèvia que pot consistir en una entrevista personal i/o en altres proves que pugui establir el centre que l’imparteix.


3. Una vegada feta la selecció:


El centre que imparteix la formació ha de confirmar a cada persona que hagi participat en la selecció prèvia si ha estat acceptada o no per a participar en l'acció formativa.


QUÈ PASSA UNA VEGADA QUE HEU ESTAT ADMESA O ADMÈS EN UNA ACCIÓ
FORMATIVA?


Les i els alumnes participants tenen una assegurança d’accidents, la possibilitat de
demanar beques i ajuts (depenent del tipus concret d’acció formativa i de les característiques de l’alumna o alumne) i l’obligació d’assistir a les activitats i de participar-hi amb aprofitament.

Si una alumna o un alumne no compleix els requisits establerts en matèria d’assistència o d’aprofitament podrà ser donada o donat de baixa.


En acabar l’acció formativa:

 

Per garantir el rigor i la transparència del sistema, així com la protecció dels usuaris, els centres i les entitats de formació han d’informar els usuaris sobre el procediment d’expedició i lliurament de certificacions i diplomes, d’acord amb el que estableix aquest document:

 

  • Quan la formació no es troba vinculada a l’oferta formativa dels certificats de professionalitat, una vegada finalitzada l’acció formativa i revisada la documentació corresponent, el SOIB prepara els diplomes i els lliura als centres i a les entitats de formació, els quals s’encarreguen de fer-los arribar als participants, de manera individual o col·lectiva, i de registrar-ne el lliurament. Passat un termini de tres mesos, el centre o l’entitat de formació ha de retornar al SOIB, per a la seva custòdia, la documentació que acredita el lliurament dels diplomes, com també els no lliurats.

 

  • Quan la formació és dirigida a l’obtenció dels certificats de professionalitat o acreditacions parcials dels mateixos, una vegada finalitzada l’acció formativa i revisada la documentació corresponent, el centre ha d’emplenar l’acta d’avaluació de l’alumne/a (exemplar per a l’alumne/a) i l’ha de trametre al SOIB perquè en doni el vistiplau. Posteriorment, el SOIB trametrà l’acta als centres i a les entitats de formació, els quals s’encarreguen de fer-les arribar als participants i de registrar-ne el lliurament. Passat un termini de tres mesos, el centre o l’entitat de formació ha de retornar al SOIB, per a la seva custòdia, la documentació que acredita el lliurament de l’acta d’avaluació, com també les no lliurades

 

La sol·licitud d’expedició d’un certificat de professionalitat es podrà fer, per part de l’alumnat, quan s’hagin superat tots els mòduls formatius associats al mateix.

 

  • Les certificacions i/o els informes d’assistència que demanen els usuaris durant el desenvolupament de l’acció formativa poden ser emesos i lliurats directament pels centres i les entitats de formació.

 

  • Les certificacions finals d’assistència dels alumnes no aptes les emet el Servei de Seguiment Pedagògic del SOIB, prèvia sol·licitud de la persona interessada.

 

  • Els centres i entitats de formació no estan autoritzats a emetre les certificacions i/o diplomes als quals fa referència l’article 8 de l’Ordre TAS/718, de 7 de març.

 

file Clicau aquí per cercar el vostre curs

Català - Castellano