Institut d'Estudis Autonòmics

 

Pautes per sol·licitar gratuïtament obres editades

Les sol·licituds del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma o de les entitats públiques que en depenen han de tenir el vistiplau del secretari o de la secretària general de la conselleria respectiva, del director o de la directora general corresponent o de l'òrgan homòleg, si es tracta, en aquest darrer cas, de personal al servei d'altres entitats.

En la sol·licitud, adreçada al director de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, s'ha d'indicar el títol complet de l'obra i el número d'edició. També s'ha de concretar la unitat o el servei al qual van destinats els llibres, tot indicant a més l'adreça a la qual eventualment es podran trametre.

Català - Castellano