Serveis per a entitats col·laboradores

 

ACREDITACIÓ DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Segons el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, s'entén per procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals el conjunt d'actuacions adreçades a avaluar i reconèixer aquestes competències adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

L'Institut de Qualificacions de les Illes Balears (IQPIB) és l'òrgan encarregat de desenvolupar l'estructura organitzativa responsable del procediment, així com de gestionar i coordinar el procediment d'avaluació i acreditació en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, tal i com s'especifica en el Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l'estructura organitzativa del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació a la comunitat autònoma de les Illes Balears.


Trobareu més informació sobre les convocatòries CAIB, ens els següents enllaços:

 

 

 


 

Català - Castellano