Serveis per a treballadors

 

INSCRIPCIÓ COM A DEMANDANT D'OCUPACIÓ

COM INSCRIURE'T COM A DEMANDANT D'OCUPACIÓ

INSTRUCCIONS DOCUMENTS

Presenta't

Pots inscriure't al SOIB com a demandant d'ocupació presentant-te amb cita prèvia a l'oficina SOIB que et correspon pel codi postal del teu domicili de residència. (O també podeu demananar Cita Prèvia cridant al servei telefònic 012 ó fer-ho a través de la pàgina web www.soib.es)

 

Xarxa d'Oficines del SOIB

Connecta't 

 

 

 

Pots inscriure't al SOIB a través d'Internet, utilitzant l'OFICINA VIRTUAL (Mis trámites de demanda).

 

 

 

NO has estat demandant d'ocupació amb anterioritat?: 

 

Si vostè té qualque dubte pot consultar a la seva oficina d’ocupació, o a través de la informació disponible a la web del SOIB (www.soib.es), XARXA D' OFICINES.

 

 

 

SÍ has estat demandant d'ocupació amb anterioritat?: 

. Introdueix l'usuari i contrasenya*

. Realitza el tràmit "mis trámites de demanda"

 

* Per sol·licitar l'usuari i contrasenya ho podeu fer anant a la vostra oficina o a través de la pàgina web www.soib.es

 

 

 

Actualització:

juliol 2012

 

 REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ COM A DEMANDANT D'OCUPACIÓ

Requisits a complir

Ser major de 16 anys, no estar impossibilitat per treballar i, a més, estar inclòs en
algun dels dos supòsits següents:

 • Ser espanyol o nacional de qualsevol país de la Unió Europea o dels països signants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, com també cònjuge o fill menor de 21 anys o major a càrrec seu.
 • Ser treballadora o treballador estranger no comunitari amb reconeixement d’accés al mercat nacional (Ordre TAS/3698/2006 i Ordre TAS/711/2008).


Documentació requerida 

 • Document original de: DNI, passaport o carnet de conduir per les persones de nacionalitat espanyola.
 • Targeta de resident comunitari o passaport i certificat de registre de treballadors de la Unió Europea, per ciutadans de la Unió Europea o dels països signants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
 • Autorització de treball i/o residència amb vigència, si no és treballador comunitari.
 • Targeta o cartilla de la Seguretat Social, si ja heu treballat a Espanya.
 • Còpia compulsada o original de les titulacions acadèmiques o professionals, si escau.
 • En cas de tenir alguna discapacitat, la documentació que ho acrediti.

 


Obligacions dels demandants d’ocupació

En el moment de la inscripció, heu de comunicar:

 • La professió o professions en les quals sol·licitau un treball.
 • Nivell màxim d’estudis adquirit.
 • Totes les dades complementàries del vostre perfil professional que ajudin a gestionar millor la vostra inserció laboral: formació complementària, nivell d'idiomes, disponibilitat d'ocupació, experiència laboral, etc.
 • En cas d'haver estat inscrit anteriorment, heu de comunicar o canviar a través de la pàgina web www.soib.es tots els possibles canvis que hagin sofert les vostres dades personals i/o professionals.

 

Després de la inscripció, heu de:

 • Mantenir la vostra demanda d'alta.
 • Comunicar qualsevol canvi que es pugui produir en les vostres dades personals i/o professionals.
 • Presentar-vos obligatòriament a l'oficina d'ocupació o posar-vos en contacte quan sigueu requerits.
 • En cas d'haver estat enviat a una oferta d'ocupació pel Servei Públic d'Ocupació, heu de comunicar el resultat obtingut.
Català - Castellano