Qualitat dels Serveis

 

Sistema de Cartes Ciutadanes (Marc, de Serveis i de Compromisos)

Cartes_MarcEl Programa de Compromisos amb la Ciutadania, articulat dins del II Pla Estratègic de Qualitat aprovat el desembre 2007 amb una vigència fins a l'any 2014, és un instrument estratègic de qualitat consistent en la declaració genèrica dels estàndards que han de complir inexcusablement els centres, àmbits i ens públics en general de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que prestin serveis directament a la ciutadania.

Les cartes neixen com una extensió dels drets que la ciutadania té reconeguts per l'ordenament jurídic i esdevenen un instrument de millora contínua de la qualitat dels serveis públics en què cada òrgan, ens o entitat desenvolupa, mitjançant eines i processos de gestió, els estàndards de qualitat a què ha d'ajustar la seva activitat. Aquestes cartes afecten el compromís dels ens públics amb les bones pràctiques i la qualitat del servei públic d'una administració com la del Govern de les Illes Balears, orientada a la ciutadania, moderna, innovadora i auto exigent.

El dia 9 de juliol de 2009 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears el Decret 37/2009, de 26 de juny, sobre cartes ciutadanes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest Decret té per objecte la regulació de les cartes ciutadanes dels òrgans, ens i entitats del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears sempre que prestin serveis de forma directa a la ciutadania. 

Les cartes ciutadanes poden ser de tres tipus:

a) Les cartes marc són cartes de mínims de qualitat que s'elaboren per als serveis que es presten mitjançant xarxes de centres o a través d'un conjunt de dues o més oficines o unitats. S'entén per xarxa un conjunt de dos o més centres, oficines o unitats de treball que presten un mateix servei, dependents o adscrites al mateix òrgan, ens o entitat.

 - Oficines d'Informació Ciutadana i Registre. Govern de les Illes Balears

 - Secretaries d'Instituts d'Educació Secundària (IES). Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Xarxa Infojove. Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

 - Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació

 - Ports de les Illes Balears. Conselleria de Turisme i Esports

 - Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

 - Consorci de Transports de Mallorca (CTM). Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

 - Atenció Primària. Àrea de Salut de Menorca. Servei de Salut de les Illes Balears

 - Atenció Primària. Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. Servei de Salut de les Illes balears

 - Gerència d'Atenció d'Urgències 061. Servei de Salut de les Illes Balears

 - Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI). Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

 - Centre Balears Europa (CBE). Conselleria de Presidèmcia

 - Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI). Conselleria d'Economia i Competitivitat

 - Unitat d'Informació i Tràmit (UDIT). Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació

 - Fires i Congressos de les illes Balears, SA. Conselleria de Turisme i Esports

 - Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

b) Les cartes de servei són cartes que estableixen els mínims de qualitat a què s'ha d'ajustar un servei determinat dins les iniciatives prèvies de cartes marc o, individualment, en el cas de no formar part d'una xarxa de centres o d'un conjunt d'oficines o unitats.

 - Servei d'Ordenació Farmacèutica i Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris. Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

Cartes antigues

 - Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears. Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

 - Direcció General de Planificació i Finançament. Conselleria de Salut i Consum

 - Direcció General de Consum. Conselleria de Salut i Consum

c) Les cartes de compromisos són cartes de servei certificades o avaluades per un òrgan extern acreditat a aquest efecte. 

 - Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA). Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

 - Oficina d'Atenció a les Víctimes del Delicte. Conselleria d'Administracions Públiques

 - Servei d'Emergències de les Illes Balears (SEIB 112). Conselleria d'Administracions Públiques

Català - Castellano