Institut per a l'Educació de la Primera Infància

 


 

General

 LOE

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig).

 Requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil

Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil

 Modificació dels requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil

El Decret 78/2008, d’11 de juliol, pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 100, de 19 de juliol).

 Currículum de l'educació infantil a les Illes Balears

Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears

 Creació de la xarxa d'escoles infantils púbiques i de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància

Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància.

 Model de conveni per adherir-se a la xarxa d'escoles infantils públiques

Resolució de la consellera d'Educació i Cultura per la qual s'aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats públiques interessades, per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància

 Ordenació dels ensenyaments

El Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 83, de 14 de juny).

 Certificat de manca de Delictes de Naturalesa Sexual

Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat s'estableix l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors

 

 

Específica

 Instruccions d'organització i funcionament del centre pel curs 2016-17

Instruccions d'organització i funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública per al curs 2016-2017

 Calendari escolar 2016-2017

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 31 de març de 2015 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 Avaluació i aprenentatge

L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació infantil a les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 7 de febrer).

 Atenció a la diversitat i orientació educativa

El Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa en els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm.67, de 5 de maig).

 Pautes per a la regulació de la jornada i l'horari escolar

L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 19 d’abril de 2011 per la qual s’estableixen les pautes per a la regulació de la jornada i l’horari escolar a les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 68, de 7 de maig).

 Instruccions organització i funcionament EAP curs 2015-16

Intstrucció 3/2015, d'1 de setembre, del director general d'Innovació i Comunitat Educativa, d'organització i funcionament dels equips d'orientació educativa i psicopedagògica i d'atenció primerenca per al curs 2015-2016 

 

Català