Portal de l'Aigua de les Illes Balears

 

Consulta pública de la revisió anticipada del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears

      El passat 24 de juliol de 2015 el Consell de Govern (BOIB núm. 113 de 25.07.15) va ordenar al conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca que iniciés el procediment de revisió del Pla Hidrològic de les Illes Balears corresponent al segon cicle (2015-2021), aprovat mitjançant el Reial decret 701/2015, de 17 de juliol, per tal de complir amb les recomanacions europees de l’informe emès per la Comissió Europea el passat 10 de novembre de 2014 (Draft Points) sobre la implementació de la Directiva marc de l’aigua en l’Estat espanyol.

      La revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears, aporta informació rellevant i  actualitzada de l'anàlisi de pressions i de la recuperació de costos. Es revisa l'estat de les masses d'aigües subterrànies i actualitza informació referent a la depuració de les aigües residuals procedents de zones aïllades i perímetres de protecció de pous. Així mateix, actualitza el programa de mesures per permetre la recuperació dels aqüífers, posa en marxa els programes regulars de control i seguiment, especialment pel que fa referència a les aigües superficials, i es prenen mesures per reduir la contaminació difusa, a més de procedir a regular normativament les masses d'aigua subterrània en mal estat quantitatiu.

DOCUMENTS

PDF NORMATIVA v1

        PDF Annex 1 Cartografia del PHIB v1

        PDF Annex 2 Classificació d'estat i situació de risc de les masses d'aigua subterrània v1

        PDF Annex 3 Sistemes autònoms de depuració v1

        PDF Annex 4 Substàncies, materials i productes que el seu abocament a la xarxa de sanejament està prohibit v1

        PDF Annex 5 Catàleg de zones humides de les Illes Balears v1

  Annex 5.1 Cartografia Mallorca ZH01 a ZH15

  Annex 5.2 Cartografia Mallorca ZH16 a ZH31

  Annex 5.3 Cartografia Menorca

  Annex 5.4 Cartografia Pitiusses

  Annex 5.5 Catografia Artificials

        PDF Annex 6 Llistat de cavitats anegades v1

        PDF Annex 7 Condicions tècniques per a l'execució, equipament i abandonament de pous i sondejos v1

        PDF Annex 8 Programes de mesures v1

PDF MEMORIA v1

       PDF  Annex 1 Concesions v1

       PDF  Annex 2 Inventari recursos naturals v1

       PDF  Annex 3 Disponibilidats i demanda

       PDF  Annex 4 Pozos d'abasteciment urbà v1

       PDF  Annex 5 Zones protegides v1

       PDF  Annex 6 Programes de control v1

       PDF  Annex 7 Anàlisis económico v1

PDF RESUM revisió anticipada PHIB

PDF  Document d'abast sobre l'Estudi Ambiental Estratègic de la revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears

Català - Castellano