Portal de l'Aigua de les Illes Balears

 

Medi i recursos hídrics

Pla especial d'actuacions en situació d'alerta i eventual sequera a les Illes Balears (PESIB)

En Balears, igual que en altres regions mediterrànies de característiques climàtiques semblants, la sequera, quan es produeix, constitueix un seriós problema amb repercussions greus en el subministrament d'aigua, tant en quantitat com en qualitat. Per això és fonamental disposar, primer, d'indicadors que ens avisin de la seva possibilitat amb la necessària antelació i, segon, de mesures per a mitigar els seus efectes, no solament en el subministrament, sinó en múltiples aspectes ambientals, econòmics, socials, i fins i tot polítics que poden veure's afectats.

La legislació actual d'aigües encarrega a l'Administració Hidràulica de Balears l'elaboració, en l'àmbit de la seva demarcació, d'un PLA ESPECIAL D'ACTUACIÓ EN SITUACIONS D'ALERTA I EVENTUAL SEQUERA que inclou regles d'explotació dels sistemes de recursos i, en general, amidades a adoptar en relació a l'ús del domini públic hidràulic en les circumstàncies extraordinàries que representen les sequeres.

L’esborrany de Pla de Sequera (versió 2) compta amb Normativa, Memòria i Annex. Aquesta segona versió conté les aportacions fetes pel Consell Balear de l'Aigua el passat 22 de novembre de 2016.

EL projecte de Decret mitjançant el qual s’aprova El PLA ESPECIAL D'ACTUACIÓ EN SITUACIONS D'ALERTA I EVENTUAL SEQUERA A LES ILLES BALEARS s’ha publicat en el BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2017 (Subsecció segona. Altres anuncis oficials); a més es va obrir fins al dia 27 febrer de 2017 un procés d'informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes van poder informar-se del PESIB i incorporar les seves propostes i suggeriments.

VERSIÓ 2 (Tràmit d'audiència i participació)


PDF Memòria

PDF Annex

PDF Normativa

Català - Castellano