Govern FP FP
Conselleria d'Educació i Universitat > Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Contacte

PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Finalitat

 • Les proves d’accés tenen la finalitat de permetre l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.
 • La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà ha d’acreditar que la persona interessada té els coneixements i habilitats suficients per poder cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Requisits dels aspirants

 • Persones que compleixen 17 anys o més l’any de realització de la prova i no tenen cap altre requisit que permet l’accés directe al cicle de grau mitjà que els interessa cursar.
 • Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, tenguin o no qualificació numèrica, i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova, es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació, d’acord amb el que es determini en la convocatòria de la prova.

Certificació

 • La superació de la prova s’acredita amb el certificat que correspongui.
 • Les proves d’accés superades tenen validesa permanent en la totalitat de l’Estat espanyol.
 • Aquesta prova no té validesa a efectes d’equivalència, de convalidació ni d’homologació amb cap títol acadèmic.
 • La superació de la prova permet la sol•licitud de plaça, pel torn d’accés mitjançant prova, en els ensenyaments per als quals hagi superat la prova.
 • La superació de la prova no garanteix l’obtenció d’una plaça escolar, ni tampoc garanteix la impartició de cap ensenyament concret.
 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà permet l’accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional.
 • Haver superat la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i a les modalitats esportives de nivell I, permet l’accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional.

Contingut de la prova

 • És una prova única per a tots aquests ensenyaments.
 • S’organitza en tres parts: una referida a l’àmbit de comunicació, una altra referida a l’àmbit social i una altra referida a l’àmbit cientificotecnològic.
 • El currículum de referència s’ha de centrar en les competències bàsiques de l’educació secundària obligatòria que permetin cursar amb èxit els cicles de formació professional de grau mitjà.

Estructura de la prova

La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà s’estructura en les tres parts següents:

Part de comunicació:

 • Llengua castellana
 • Llengua catalana

Part social:

 • Ciències socials, geografia i història

Part cientificotecnològica:

 • Matemàtiques
 • Ciències de la naturalesa o Tecnologia (a triar per l’aspirant)

Durada de la prova

 • Part de comunicació: 2 hores
 • Part social: 1 hora
 • Part cientificotecnològica: 2 hores

Exempcions

Tota la prova

 • Tenir superada una prova d’accés singular a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.
 • Tenir superada una prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.
 • Tenir superada una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau superior d’ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
 • Tenir superada la prova general d’accés als ensenyaments artístics superiors de grau de Disseny, grau d’Art Dramàtic i grau de Música.

Part de comunicació

 • Haver superat l’àmbit de comunicació del segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes.
 • Haver superat l’àmbit de comunicació de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat les assignatures de 4t d’ESO que eximeixen de fer la prova de l’àmbit de comunicació de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura i Llengua estrangera: anglès.
 • Tenir superada una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

Part social

 • Haver superat l’àmbit social del segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes.
 • Haver superat l’àmbit social de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat les assignatures de 4t d’ESO que eximeixen de fer la prova de l’àmbit social de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria: Ciències socials, geografia i història, i al menys una de les matèries següents: Educació eticocívica, Educació ètica, Educació plàstica i visual, Música.
 • Tenir superada una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

Part cientificotecnològica

 • Haver superat l’àmbit cientificotecnològic del segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes.
 • Haver superat l’àmbit cientificotecnològic de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat les assignatures de 4t d’ESO que eximeixen de fer la prova de l’àmbit cientificotecnològic de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria: Matemàtiques, i al menys una de les matèries següents: Física i química, Biologia i geologia, Informàtica, Tecnologia.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior.
 • Haver superat un mòdul associat a una unitat de competència, el qual forma part d’un cicle de grau mitjà de formació professional.
 • Tenir acreditada una o més unitats de competència d’un títol de Tècnic o d’una qualificació professional de nivell 2.

Llengua catalana

 • Per a nouvinguts: s’ha de sol•licitar al Servei d’Ensenyament del Català.
 • Tenir el certificat B1 de català o equivalent, o un nivell superior.

Acumulació d’exempcions

 • Les persones que tenguin l’exempció total de fer la prova no l’han de fer ni s’han d’inscriure per fer-la, i accedeixen, pel torn d’accés mitjançant prova, al cicle de grau mitjà que els interessi cursar.
 • Les persones que acumulin l’exempció de fer totes les parts de la prova d’accés no l’han de fer ni s’han d’inscriure per fer-la, i accedeixen, pel torn d’accés mitjançant prova, al cicle de grau mitjà que els interessi cursar.
 • En qualsevol dels casos, per demanar plaça s’ha de presentar la documentació que acredita l’exempció total o l’exempció de fer cada una de les parts de la prova.

Acumulació de parts superades i d’exempció de la resta de les parts

 • Les persones que tenguin alguna de les parts de la prova d’accés superades i, també, tenguin l’exempció de fer la resta de les parts, no han de fer la prova ni s’han d’inscriure per fer-la i accedeixen, pel torn d’accés mitjançant prova, al cicle de grau mitjà que els interessi cursar.
 • En aquest cas la qualificació de la prova d’accés, a tots els efectes, és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les parts avaluades i superades.
 • Per demanar plaça s’ha de presentar la documentació que acredita la superació d’unes parts i l’exempció de les altres parts.

Qualificació de la prova

 • La qualificació de cada part ha de ser numèrica, entre zero i deu punts amb dos decimals.
 • La qualificació de cada matèria ha de ser numèrica, de zero a deu punts.
 • La qualificació de cada part ha de ser la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la conformen.
 • Si l’aspirant està exempt d’examinar-se de la prova de llengua catalana, la qualificació de la part de comunicació és la qualificació de la matèria de llengua castellana.
 • La qualificació final s’ha de calcular sempre que s’obtengui almenys una puntuació de quatre en cada una de les parts i ha de ser la mitjana aritmètica d’aquestes, expressada amb dos decimals, essent positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta Nota final, quan es pugui calcular, ha de quedar reflectida juntament amb la qualificació d’Apte o de No apte. Si no es pot calcular la mitjana s’ha d’indicar No apte.
 • Si hi ha exempcions d’alguna de les parts de la prova, la nota mitjana s’ha de calcular sobre les parts avaluades.
 • Quan no se superi la totalitat de la prova, la qualificació de la part o les parts superades pot mantenir-se en les convocatòries següents.

Convocatòria

 • La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional ha de convocar, al menys una vegada a l’any, la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Així mateix pot fer altres convocatòries en les situacions que consideri convenients.

Lloc d’inscripció i de realització de la prova

 • La prova es realitza en els centres que es determinin en cada convocatòria.
 • La inscripció s’ha de fer en el mateix centre en què s’ha de realitzar la prova.
 • La inscripció està subjecta al pagament de taxes.

Sol•licitud d’adaptació de les condicions de realització de la prova

Les persones que poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia...) poden sol•licitar l’adaptació de les condicions en què s’ha de realitzar la prova. Per justificar aquesta petició han d’aportar algun dels documents que figuren a continuació:

 • Certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
 • Dictamen d’escolarització emès pel Departament d’Orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.
 • Informe emès pel Departament d’Orientació o pels equips d’orientació educativa, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Informe emès per associacions de reconeguda experiència, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Informe emès per un professional col•legiat que estigui atenent les dificultats específiques d’aprenentatge de la persona interessada.

Sol•licitud d’exempcions

Totes les exempcions se sol·liciten en el centre en el moment de fer la inscripció presentant la documentació que correspongui, excepte:

Exempcions de català:

Les persones que tenguin l'excempció d'avaluar-se de llengua catalana poden lliurar el certificat corresponent als membres de la comissió avaluadora, com a màxim, el mateix dia de la prova de llengua catalana.

Temaris i models d'examen

Pàgina Web Enllaç a temaris i models d'examen

Accessibilitat
© Govern de les Illes Balears