Govern FP FP
Conselleria d'Educació i Universitat > Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Contacte

PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Finalitat

 • Les proves d’accés tenen la finalitat de permetre l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.
 • La prova d’accés als cicles formatius de grau superior ha d’acreditar que la persona interessada té la maduresa necessària en relació amb els objectius del batxillerat, així com els coneixements específics que es requereixen per al cicle al qual vol accedir.

 

Requisits dels aspirants

 • Persones que compleixen 19 anys o més l’any de realització de la prova i no tenen cap altre requisit que permet l’accés directe al cicle de grau superior que els interessa cursar.
 • Persones que compleixen 18 anys l’any de realització de la prova, no tenen cap altre requisit que permet l’accés directe als cicles formatius de grau superior i tenen un títol de Tècnic de la mateixa família professional que el cicle de grau superior que els interessa cursar.
 • Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, tenguin o no qualificació numèrica, i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova, es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació, d’acord amb el que es determini en la convocatòria de la prova.

   

Certificació

 • La superació de la prova s’acredita amb el certificat que correspongui.
 • Les proves d’accés superades tenen validesa permanent en la totalitat de l’Estat espanyol.
 • Aquesta prova no té validesa a efectes d’equivalència, de convalidació ni d’homologació amb cap títol acadèmic.
 • La superació de la prova permet la sol•licitud de plaça, pel torn d’accés mitjançant prova, en els ensenyaments per als quals hagi superat la prova.
 • La superació de la prova no garanteix l’obtenció d’una plaça escolar, ni tampoc garanteix la impartició de cap ensenyament concret.
 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior permet l’accés a qualsevol dels cicles de grau superior de les famílies professionals que consten específicament en el certificat corresponent o al cicle que hi consta específicament.

   

Contingut de la prova

 • Aquesta prova ha de constar d’una part comuna i d’una part específica.
 • La part comuna té com a objectiu apreciar la maduresa i la idoneïtat dels aspirants per seguir amb èxit els estudis de formació professional de grau superior. Ha de tenir caràcter instrumental.
 • La part específica té com a objectiu valorar les capacitats de base referents al camp professional del qual es tracti. Ha de versar sobre els coneixements bàsics de les matèries de modalitat lligada amb el cicle i que es determina en l’estructura del títol. A aquest efecte, s’han agrupat les famílies professionals dels cicles formatius en tres opcions diferents i en cada opció s’ha establert el conjunt de matèries entre les quals l’aspirant n’ha d’escollir dues.

   

Estructura de la prova

La prova d'accés a cicles formatius de grau superior s'estructura en les dues parts següents:

 

Part comuna (és la mateixa per a tots els cicles)

 • Llengua castellana
 • Llengua catalana
 • Llengua estrangera: anglès

   

Part específica

 • Dues matèries triades d’entre les cinc possibles de l’opció a la qual pertany el cicle que vol cursar.

   

Durada de la prova

 • Part comuna: 3 hores
 • Part específica: 3 hores

   

Exempcions

 

Part comuna

 • Tenir superada una prova d’accés a cicles formatius de grau superior que doni accés a cicles diferents d’aquell que es vol cursar.
 • Tenir superada la part comuna d’una prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.
 • Tenir superada la part general d’una prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
 • Tenir superada la prova general d’accés als ensenyaments artístics superiors de grau de Disseny, grau d’Art Dramàtic i grau de Música.
 • Tenir superada una prova d’accés als mòduls professionals experimentals de nivell 3 (MP3) dels ensenyaments educatius previs a la LOGSE.

   

Part específica

Dóna accés als cicles de grau superior de la mateixa família professional:
 • Tenir un títol de Tècnic en un cicle de grau mitjà de la mateixa família professional que el cicle de grau superior que els interessa cursar.
 • Tenir un títol de Tècnic auxiliar d’FP1 de la mateixa família professional que el cicle que els interessa cursar.
Dóna accés al cicle concret per al qual es concedeix l’exempció:
 • Haver superat un mòdul associat a una unitat de competència, el qual forma part del cicle de grau superior que els interessa cursar.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 o superior relacionat amb el cicle de grau superior que els interessa cursar.
 • Tenir acreditada una o més unitats de competència del Títol al qual volen accedir.
 • Tenir experiència laboral equivalent, com a mínim, a un any a jornada completa en el camp professional relacionat amb el cicle de grau superior que els interessa cursar.
Dóna accés als cicles de grau superior de la família professional d’Activitats físiques i esportives:
 • Formar part de les llistes d’esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el butlletí oficial d’alguna comunitat autònoma.
 • Formar part d’un programa de tecnificació esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears i trobar-se en possessió d’una llicència esportiva homologada o emesa per una federació esportiva espanyola.

   

Llengua catalana

 • Per a nouvinguts: s’ha de sol•licitar a l'Institut d'Estudis Baleàrics.
 • Tenir el certificat B2 de català o equivalent, o un nivell superior.

   

Llengua estrangera de la part comuna

 • Tenir el certificat del nivell bàsic (A2) o equivalent de les escoles oficials d’idiomes de l’idioma corresponent o un nivell superior.

   

Segona llengua estrangera de la part específica

 • Tenir el certificat del nivell bàsic (A2) o equivalent de les escoles oficials d’idiomes de l’idioma corresponent o un nivell superior.

   

Matèries de la prova

 • Queden exemptes de fer la part de la prova relativa a qualsevol de les matèries que formen part de la prova les persones que puguin acreditar que tenen superada la assignatura corresponent de segon de batxillerat o la matèria de la prova lliure de batxillerat.
 • En el cas de les matèries d'educació física i economia (que a les Illes Balears són assignatures que s'imparteixen només en el primer curs de batxillerat), s'ha d'entendre que si la persona interessada les ha superat, pot demanar-ne l'excempció a la prova.

L’exempció de totes les matèries que conformen una part de la prova implica tenir l’exempció de fer aquesta part de la prova.

 

Acumulació d’exempcions

 • Les persones que acumulin l’exempció de fer les dues parts de la prova d’accés no l’han de fer ni s’han d’inscriure per fer-la, i accedeixen, pel torn d’accés mitjançant prova, al cicle de grau superior que els interessi cursar.
 • Per demanar plaça s’ha de presentar la documentació que acredita l’exempció de fer cada una de les parts de la prova.

   

Acumulació d’una part superada i l’exempció de l’altra part

 • Les persones que tenguin una part de la prova d’accés superada i, també, tenguin l’exempció de fer l’altra part, no han de fer la prova ni s’han d’inscriure per fer-la i accedeixen, pel torn d’accés mitjançant prova, al cicle de grau superior al qual tenguin accés.
 • En aquest cas la qualificació de la prova d’accés, a tots els efectes, és la qualificació de la part superada.
 • Per demanar plaça s’ha de presentar la documentació que acredita la superació d’una de les parts i l’exempció de l’altra part.

   

Qualificació de la prova

 • La qualificació de cada part ha de ser numèrica, entre zero i deu punts amb dos decimals.
 • La qualificació de cada matèria ha de ser numèrica, de zero a deu punts.
 • La qualificació de cada part ha de ser la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la conformen.
 • Si l’aspirant està exempt d’examinar-se d’alguna de les matèries d’una part, la qualificació d’aquesta part és la mitjana aritmètica de les qualificacions de la resta de les matèries que la conformen.
 • La qualificació final s’ha de calcular sempre que s’obtengui almenys una puntuació de quatre en cada una de les parts i ha de ser la mitjana aritmètica d’aquestes, expressada amb dos decimals, essent positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta Nota final, quan es pugui calcular, ha de quedar reflectida juntament amb la qualificació d’Apte o de No apte. Si no es pot calcular la mitjana s’ha d’indicar No apte.
 • Si hi ha exempcions d’alguna de les parts de la prova, la nota mitjana s’ha de calcular sobre les parts avaluades.
 • Quan no se superi la totalitat de la prova, la qualificació de la part superada pot mantenir-se en les convocatòries següents.

   

Convocatòria

 • La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha de convocar, al menys una vegada a l’any, la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • Així mateix pot fer altres convocatòries en les situacions que consideri convenients.

   

Lloc d’inscripció i de realització de la prova

 • La prova es realitza en els centres que es determinin en cada convocatòria.
 • La inscripció s’ha de fer en el mateix centre en què s’ha de realitzar la prova.
 • La inscripció està subjecta al pagament de taxes.

   

Sol•licitud d’adaptació de les condicions de realització de la prova

Les persones que poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia...) poden sol•licitar l’adaptació de les condicions en què s’ha de realitzar la prova. Per justificar aquesta petició han d’aportar algun dels documents que figuren a continuació:

 • Certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
 • Dictamen d’escolarització emès pel Departament d’Orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.
 • Informe emès pel Departament d’Orientació o pels equips d’orientació educativa, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Informe emès per associacions de reconeguda experiència, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Informe emès per un professional col•legiat que estigui atenent les dificultats específiques d’aprenentatge de la persona interessada.

   

Sol•licitud d’exempcions

Totes les exempcions se sol•liciten en el centre en el moment de fer la inscripció presentant la documentació que correspongui, excepte:

 

Exempció de fer la part específica de la prova d’accés a CFGS per tenir experiència laboral suficient:

Aquesta exempció s’ha de sol•licitar a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat abans de fer la inscripció.

El termini per sol•licitar aquesta exempció és el següent:

 • des de l’inici del curs escolar fins a finals del mes de febrer del mateix curs escolar.

La documentació que s’ha de presentar és la següent:

 • Instància de sol•licitud indicant expressament el cicle per al qual se sol•licita.
 • Fotocòpia del document oficial d’identificació.
 • Història de vida laboral actualitzada.
 • Si és treballador per compte d’altre: certificat de l’empresa o de les empreses on ha adquirit l’experiència laboral i en el qual constin les activitats realitzades pel treballador.
 • Si és treballador autònom: certificat d’alta en els cens d’obligats tributaris i declaració jurada on consti detalladament el tipus de tasques o activitats realitzades.

Una vegada l’aspirant ha obtingut aquesta exempció no l’ha de tornar a sol•licitar, malgrat es presenti a altres convocatòries per accedir al mateix cicle.

 

Exempcions de català:

Les persones que tenguin l'exempció d'avaluar-se de llengua catalana obtinguda de conformitat amb el que determina l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 (BOIB núm. 115, 26 d'agost) l'han de sol·licitar a l'Institut d'Estudis Baleàrics. 

Si no la tenen encara, l'han de lliurar als membres de la comissió avaluadora el mateix dia de la prova de llengua catalana.

  

Opcions per famílies professionals per a la part específica de la prova

Opció d’humanitats i ciències socials

 • Famílies professionals 
  • Administració i gestió
  • Comerç i màrqueting
  • Hoteleria i turisme
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Matèries de referència del batxillerat 
  • Economia
  • Geografia
  • Matemàtiques
  • Psicologia
  • Segona llengua estrangera: alemany o francès

 

Opció de ciències de la salut i mediambientals

 • Famílies professionals 
  • Activitats físiques i esportives
  • Agrària
  • Imatge personal
  • Indústries alimentàries
  • Maritimopesquera (només el cicle formatiu Aqüicultura)
  • Química
  • Sanitat
  • Seguretat i medi ambient
 • Matèries de referència del batxillerat 

  • Biologia
  • Ciències de la terra i mediambientals
  • Educació física
  • Matemàtiques
  • Química

 

Opció de ciències i tecnologia

 • Famílies professionals 
  • Arts gràfiques
  • Arts i artesanies
  • Edificació i obra civil
  • Electricitat i electrònica
  • Energia i aigua
  • Fabricació mecànica
  • Fusta, mobles i suro
  • Imatge i so
  • Indústries extractives
  • Informàtica i comunicacions
  • Instal•lació i manteniment
  • Maritimopesquera (excepte el cicle formatiu Aqüicultura)
  • Tèxtil, confecció i pell
  • Transport i manteniment de vehicles
  • Vidre i ceràmica
 • Matèries de referència del batxillerat 

  • Dibuix tècnic
  • Física
  • Matemàtiques
  • Tecnologia industrial
  • Tecnologies de la informació i la comunicació

 

Documents d’interès per sol•licitar exempcions

 

Temaris i models d'examens

Pàgina Web Enllaç a temaris i models d'examens per la prova d'accés a grau superior

Accessibilitat
© Govern de les Illes Balears