LOGO CAIB
Contingut
19 octubre 2018| <9ªL> Conselleria de Presidència

Consell de Govern: APROVADES LES BASES DE SUBVENCIONS PER A EMPRESES I EL DECRET QUE DESPLEGA LES AJUDES PER PAL·LIAR ELS DANYS DE LES INUNDACIONS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: APROVADES LES BASES DE SUBVENCIONS PER A EMPRESES I EL DECRET QUE DESPLEGA LES AJUDES PER PAL·LIAR ELS DANYS DE LES INUNDACIONS

\ S’aportaran 2,6 milions per a empreses i professionals, un crèdit que és ampliable
\ Els afectats les podran sol·licitar als ajuntaments respectius a partir de dilluns


El Consell de Govern ha aprovat avui els dos texts que desplegaran part de les ajudes que es posaran a disposició dels afectats per les inundacions produïdes el passat dia 9 d’octubre a Sant Llorenç des Cardassar. Es tracta, d’una banda, de l’aprovació de la convocatòria i les bases de les ajudes excepcionals per reparar els danys i les pèrdues produïdes en empreses, professionals i treballadors i, de l’altra, de l’aprovació d’un decret d’ajudes urgents, que inclou les ajudes per defunció, les ajudes en matèria d’habitatge i altres edificacions, les ajudes per pal·liar la pèrdua de vehicles sinistrats i les ajudes per a la reparació d’infraestructures municipals.

D’aquesta manera, es despleguen les aportacions regulades pel Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca. Aquest Decret va entrar en vigor ahir dijous, després de ser aprovat pel Consell de Govern extraordinari i, posteriorment, ser publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Subvencions per a empreses i treballadors

Les bases reguladores de les ajudes per a empreses i professionals estan finançades per les conselleries d’Innovació, Recerca i Turisme i de Treball, Comerç i Indústria, que hi aporten un total de 2,6 milions d’euros, dels quals la Conselleria de Treball n’aporta 2 milions i la Conselleria de Turisme els 600.000 € restants. S’ha de tenir en compte que es tracta de partides ampliables.

Segons estableixen les bases, els beneficiaris poden ser les persones tant físiques com jurídiques titulars d’activitats industrials, comercials, mercantils i turístiques afectades per les inundacions del passat 9 d’octubre. Així mateix, també en poden ser beneficiaris els professionals autònoms degudament registrats a efectes fiscals que hagin sofert danys o pèrdues de qualsevol naturalesa com a conseqüència directa de les inundacions del Llevant de Mallorca.

Les bases, a més, inclouen ajudes per a complementar els subsidis i les prestacions que afecten treballadors i autònoms, a les empreses i negocis afectats pel temporal.

Pel que fa a les indústries i empreses, es podrà subvencionar la reposició d’utillatge, mobiliari i altres elements essencials; la reposició de maquinària i equips informàtics; els vehicles que siguin d’ús exclusivament professional, i els costs de serveis de subministrament elèctric, telèfon, aigua, durant tres mesos.

Els imports màxims seran de fins a 30.000 € per a comerços i empreses (inclosos els restaurants), i de fins a 100.000 € per a indústries i per a empreses turístiques.
La previsió és que les ajudes s’abonin de manera imminent, ja que s’ha arribat a acords amb entitats financeres, que avançaran el 100 % dels fons per accelerar els pagaments.

En l’apartat d’ajudes per als treballadors, s’hi inclouen l’ajornament immediat de les cotitzacions a la Seguretat Social d’autònoms i treballadors en els propers sis mesos i les ajudes per complementar els salaris en el cas de la suspensió de contractes per expedient de regulació d’ocupació (ERO) per força major. En aquests casos, s’abonarà la diferència entre la prestació per desocupació i el salari que cobrava cada treballador abans de la inundació.

Decret d’ajudes

Pel que fa al Decret d’ajudes urgents, inclou les ajudes per defunció, les ajudes en matèria d’habitatge i altres edificacions, les ajudes per pal·liar la pèrdua de vehicles sinistrats i les ajudes per a la reparació d’infraestructures municipals.

Amb aquest Decret, s’estableixen els requisits i les quantificacions de les indemnitzacions que podran rebre les persones i institucions afectades.

Pel que fa a les ajudes per defunció, seran de 32.000 €, i es destinaran a les famílies que han perdut un familiar a causa de les inundacions.

En matèria d’habitatge, s’atorgaran indemnitzacions per atendre els danys i les pèrdues produïts en habitatges, per a propietaris i per a llogaters, tant per als immobles que siguin habitatge habitual com per als que no ho siguin. A més, s’hi inclouen ajudes per a elements comuns en el cas de comunitats de propietaris i ajudes per a edificacions que no constitueixen habitatges en les quals s’hi dugui a terme una activitat professional.

Així mateix, s’hi inclouen les indemnitzacions per pal·liar la pèrdua de vehicles terrestres a motor sinistrats, les quals poden arribar als 6.000 €. Quan es tracti d’una motocicleta, l’import màxim serà de 1.500 €, mentre que si és un ciclomotor l’ajuda pot arribar als 500 €.

Finalment, es despleguen les ajudes per a la reparació d’infraestructures municipals, segons les quals la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques podrà concedir una subvenció de fins a un 25 per cent del cost de les obres de reparació o restitució d’equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal.

La tramitació d’aquestes ajudes es farà a través d’una comissió avaluadora única, que prendrà les decisions relatives a l’admissió de sol·licituds d’ajuda, les actuacions instructores i les propostes de resolució, que s’hauran de trametre a l’òrgan competent per dictar la resolució corresponent.

Cal recordar que les ajudes emparades pel Decret llei 2/2018 són subsidiàries respecte dels sistemes privats de cobertura de danys de què puguin disposar els afectats i, en cas que aquests no cobreixin els danys, són complementàries, com també ho són amb les aportacions que es rebin d’altres administracions.

A partir de dilluns

Les persones i empreses afectades poden sol·licitar les ajudes a partir de dilluns a la finestreta única dels ajuntaments respectius. D’altra banda, també se’n podran informar a través del web ajudesllevant.caib.es, que s’habilitarà properament.

 

Documents adjunts: