LOGO CAIB
14 maig 2018Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Foto de noticia

Turisme obre expedients de sanció a 32 establiments en detectar sobreocupació

La Conselleria de Turisme ha resolt imposar sancions per sobreocupació a 32 establiments d'allotjament turístic per un total de 621.000 euros. És el resultat de la feina diària del cos d'inspecció de Turisme i d'una campanya específica duita a terme el mes d'agost de 2017 en què es varen realitzar inspeccions a una mostra de 40 establiments de Mallorca, que és l'àmbit competencial del Govern, i en el marc de la qual es van aixecar actes d'infracció a 22 establiments. Els inspectors han comprovat que aquests establiments superaven l'ocupació que tenen autoritzada i allotjaven més persones de les permeses a les seves instal·lacions.

Durant les inspeccions, el personal de la Conselleria de Turisme havia de comprovar que l'ocupació efectiva de les unitats d'allotjament dels establiments seleccionats no superàs la capacitat autoritzada. L'objectiu de la campanya era controlar l'ocupació real dels establiments seleccionats i, en cas de detectar sobreocupació efectiva, aixecar acta d'infracció.

A la campanya d'inspeccions es varen tenir en compte les excepcions previstes a la normativa i que estableixen que es pot superar el màxim autoritzat en el cas que el client sol·liciti en la seva reserva la instal·lació de llits supletoris per a menors de 12 anys. A més a més, la normativa vigent fixa que els establiments d'allotjament turístic també poden disposar de bressols amb la finalitat de què puguin pernoctar els menors de dos anys.

En cap cas està permès que l'ocupació efectiva de l'establiment superi el nombre de places autoritzades. La norma també preveu que les persones titulars dels establiments d'allotjament que hagin incorregut en sobre contractació estaran obligades a proporcionar allotjament a les persones usuàries afectades en un establiment de la mateixa zona, de categoria igual o superior, i en condicions similars a les pactades.

La Llei 8/2012 també estableix que les despeses de desplaçament fins a l'establiment d'allotjament definitiu, la diferència de preu n'hi hagués i qualsevol altra despesa originada per la sobre contractació que no sigui imputable a l'actuació de l'usuari dels serveis turístics fins que no estigui definitivament allotjat, seran sufragats pel titular de l'establiment sobre contractat, sense perjudici que aquest pugui repercutir les despeses esmentades contra l'empresa causant de la sobre contractació.

Cal diferenciar entre sobreocupació i sobrecontractació (també coneguda com a overbooking), ja que la primera no està permesa i la segona, que consisteix en acceptar més reserves que les places disponibles està reglada a la Lei 8/2012.