LOGO CAIB
Contingut
23 febrer 2018| <9ªL> Conselleria de Salut
Foto noticia

Aprovada la política de seguretat de la informació de l'IB-Salut

El Consell de Govern ha aprovat el Decret que regula la política de seguretat de la informació del Servei de Salut. Aquest Decret defineix quina ha de ser la política de seguretat de la informació que el Servei de Salut recull i gestiona, i també les obligacions i la responsabilitat de l’ens associades a la protecció d’aquestes dades i, en general, de tota la informació derivada de l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. L’aplicació d’aquest Decret no suposa incrementar la despesa pública. 

La informació que el Servei de Salut recull i gestiona en exercir les competències que té atribuïdes constitueix un actiu essencial, com també ho és el funcionament correcte dels sistemes d’informació que acullen i gestionen les dades. En aquest sentit, el Servei de Salut ha d’assumir la responsabilitat associada a la protecció de les dades contra les amenaces que puguin afectar-ne la seguretat.

Dels objectius que estableix en matèria de seguretat de la informació en destaquen els següents: establir les pautes necessàries per preservar sempre la seguretat de la informació; garantir la implantació de mesures i mecanismes de seguretat oportuns; certificar que es compleix la normativa vigent en matèria de seguretat i protecció de dades; assegurar l’eficàcia de les mesures de seguretat per mitjà d’avaluacions i auditories; establir una estructura organitzativa adequada per gestionar la seguretat de la informació, i impulsar i fomentar la formació, la conscienciació i el compliment de les obligacions en matèria de seguretat de la informació del personal al servei de l’organització. 

Els beneficis d’implantar les tecnologies de la informació en els entorns sanitaris són més que evidents, ja que faciliten la prestació de serveis sanitaris amb coherència i cohesió des dels diferents nivells assistencials, en especial en un àmbit geogràfic caracteritzat per la insularitat. No obstant això, en aquest entorn la seguretat de la informació és clarament un imperatiu, atès que la informació gestionada en aquest àmbit està sotmesa a uns requisits de seguretat molt exigents.