LOGO CAIB
11 gener 2019Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Foto de noticia

El Consell de Govern ha resolt autoritzar la concertació d’una o més operacions de crèdit a curt termini per part de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest acord permetrà les operacions esmentades d’acord amb les bases de l’Acord marc de Tresoreria 2019 que elabora la Direcció general del Tresor, Política Financera i Patrimoni de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques. Tot això d’acord amb el que estableix la Llei 14/2018, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, amb les condicions bàsiques d’endeutament a curt termini següents:
 
— Import: fins a 450.000.000 €.
— Termini: fins a 1 any.
— Tipus d’interès: fix o variable amb referència a l’Euríbor.
— Comissió de disponibilitat: permesa.
 
La Llei orgànica 8/1980, de finançament de les comunitats autònomes estableix que aquests ens podran realitzar operacions de crèdit per termini inferior a un any per cobrir necessitats transitòries de tresoreria. En l’exercici 2017, que és el darrer que s’ha tancat, la comunitat autònoma de les Illes Balears va complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de regla de despesa, tal com manifesta l’Informe del Ministeri d’Hisenda de 15 d’octubre de 2018. Per tant, no es requereix l’autorització de l’Estat per concertar endeutament a curt termini.
 
La Llei 14/2014, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que el Govern de les Illes Balears pot fer operacions de crèdit, amb apel•lació al crèdit públic o privat, per un termini no superior a un any amb l’objectiu de cobrir els desfasaments transitoris de tresoreria, sempre que la suma total d’aquestes operacions no ultrapassi el 20 % de l’import dels crèdits per a despeses autoritzades en la llei anual de pressuposts generals de la comunitat autònoma.
 
D’acord amb el Pla de Tresoreria per a 2019 elaborat per la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, es considera necessari concertar operacions a curt termini per dotar de liquiditat la Tresoreria de la Comunitat Autònoma i cobrir els desfasaments transitoris de tresoreria de l’Administració, per un import de 450 milions d’euros –el mateix que en els dos anys precedents–, fins al termini d’un any i en condicions de prudència financera, que es formalitzarien en l’àmbit de l’Acord marc de Tresoreria de 2019, actualment en procés de tramitació, un cop vist l’informe de fiscalització prèvia favorable de la Intervenció General.
 
Els 450 milions d’euros previstos, com a quantitat màxima per operacions d’endeutament a curt termini de 2019, suposen la mateixa quantitat dels Acords marc de 2018, 2017 i 2016. Durant l’any 2018 la punta de disposició de crèdit a curt termini es va donar en els dos primers mesos de l’any amb una quantitat màxima de 62 milions d’euros, un 14% del total de les línies contractades. La mitjana anual de crèdit disposat ha estat d’1,5 milions d’euros. Les condicions de l’interès de les operacions de crèdit a curt termini contretes en 2018, dins de l’àmbit de l’Acord marc, han estat inferiors al 0,1%, millorant els paràmetres de prudència financera.