LOGO CAIB
12 gener 2018Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Foto de noticia

Les operacions de crèdit a curt termini de la CAIB podran arribar fins als 450 milions

El Consell de Govern ha resolt autoritzar la concertació d’una o més operacions de crèdit a curt termini de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix la Llei 13/2017 de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2018, amb les condicions bàsiques d’endeutament a curt termini següents:
 
  • Import: fins a 450.000.000 €.
  • Termini: fins a 1 any.
  • Tipus d’interès: fix o variable amb referència a l’Euríbor.
  • Comissió de disponibilitat: permesa.
 
La Llei orgànica 8/1980 de finançament de les comunitats autònomes estableix que  aquests ens podran realitzar operacions de crèdit per termini inferior a un any per cobrir necessitats transitòries de tresoreria. En l’exercici 2016, que és el darrer que s’ha tancat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de regla de despesa, per tant, no requereix d’autorització de l’Estat per concertar endeutament a curt termini.
 
La Llei 14/2014 de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que el Govern de les Illes Balears pot fer operacions de crèdit, amb apel·lació al crèdit públic o privat, per un termini no superior a un any amb l’objectiu de cobrir els desfasaments transitoris de tresoreria, sempre que la suma total d’aquestes operacions no ultrapassi el 20 % de l’import dels crèdits per a despeses autoritzades en la llei anual de pressuposts generals de la comunitat autònoma.
 
D’acord amb el Pla de Tresoreria per a 2018 elaborat per la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, es considera necessari concertar operacions a curt termini per dotar de liquiditat la Tresoreria de la Comunitat Autònoma i cobrir els desfasaments transitoris de tresoreria de l’Administració, per un import de 450 milions d’euros —el mateix que el 2017—, fins al termini d’un any i en condicions de prudència financera, que es formalitzarien en l’àmbit del Contracte de Tresoreria de 2018, actualment en procés de tramitació, un cop vist l’informe de fiscalització prèvia favorable de la Intervenció General.