LOGO CAIB
11 gener 2019Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Foto de noticia

El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, l’acord pel qual s’aprova l’adhesió de la comunitat autònoma de les Illes Balears al compartiment Facilitat Financera del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes l’any 2019. Per a aquest exercici, les Illes Balears obtindran prop del 50 % de l’endeutament previst en els mercats financers privats i la resta es mantindrà a través d’aquest mecanisme de finançament de l’Estat.
De l’endeutament previst per la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, 603 milions d'euros es finançaran a través del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, tal com ja s’ha comunitat al Ministeri d’Hisenda. Els altres 517 milions d’euros, prop de la meitat del total d’endeutament previst per a aquest exercici, s’obtindran de manera directa amb les entitats financeres a través de la sortida als mercats privats. 
Les Illes Balears van encetar l’any passat el procés de tornada als mercats per obtenir finançament al marge dels mecanismes de liquiditat de l’Estat. Els anys 2019 i 2020, al voltant del 50 % de les necessitats d’endeutament de la comunitat autònoma de les Illes Balears arribaran per aquesta via, mentre que per a 2021, el Pla d’endeutament pluriennal de Balears preveu assolir el 100 % de les necessitats de finançament als mercats financers tradicionals, sense recórrer als mecanismes de liquiditat de l’Estat. Aquest pla va rebre llum verda per part del Govern de l’Estat el passat mes de setembre.
La comunitat autònoma de les Illes Balears ja es va adherir l’any passat al compartiment Facilitat Financera, un dels mecanismes de finançament de l’Estat, gràcies al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària (dèficit, deute i regla de despesa), fet que li va permetre deixar de finançar-se a través del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).


Es poden adherir al compartiment Facilitat Financera les comunitats que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute, i el període mitjà de pagament a proveïdors de les quals no superi en més de trenta dies el termini màxim que preveu la normativa sobre morositat durant dos mesos consecutius comptadors des de l’actualització del pla de tresoreria.
Per això, d’acord amb l’Informe del Ministeri d’Hisenda sobre el grau de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, i de deute públic i de la regla de despesa de l’exercici 2017, la comunitat autònoma de les Illes Balears compleix les condicions per accedir al compartiment Facilitat Financera el 2019.
El setembre de 2018, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques va comunicar a la Secretaria d’Estat d’Hisenda la voluntat d’adherir-se al compartiment Facilitat Financera del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes de 2019, i la Secretaria d’Estat d’Hisenda va acceptar la sol•licitud d’adhesió.
D’altra banda, el juliol de 2018, la comunitat autònoma es va acollir a la sortida gradual dels mecanismes de finançament de l'Estat aprovada per l’Acord de la Comissió Delegada del Govern de l’Estat per a Assumptes Econòmics i va presentar el Pla pluriennal d'endeutament per al període 2018-2021 que contempla aconseguir una part de l’endeutament fora dels mecanismes de l'Estat.