LOGO CAIB
11 gener 2019Conselleria de Presidència
Foto de noticia

Avui el Consell de Govern ha aprovat el Decret que regula la Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública (CRAIP). Aquest és l’òrgan competent per a la instrucció i la resolució de les reclamacions regulades per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears. 

Les seves funcions són les d’instrucció i resolució de les reclamacions que s’interposin en matèria d’informació pública contra les resolucions o desestimacions dutes a terme per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els consells insulars, els ajuntaments i la resta d’entitats del sector públic dependents o vinculades a aquestes administracions.

Les Illes Balears ja disposaven d’aquest mecanisme de salvaguarda del dret d’accés a la informació pública, des de l’aprovació del Decret 24/2016, pel qual es creava la Comissió i se li atribuïen les competències, però provisionalment, fins ara, ha estat adscrita a l’Advocacia de la Comunitat Autònoma i integrada per tres dels seus lletrats. Dos anys després de la seva creació, es considera oportú establir, amb caràcter permanent, un òrgan resolutori de les reclamacions d’accés a la informació pública dotat de més independència de l’aparell administratiu, en sintonia amb els models existents en altres comunitats autònomes. 

El Decret estableix que la Comissió actuarà amb autonomia funcional i independència de criteri. Pel que fa als seus membres, estarà formada per tres juristes —un president i dos vocals— de reconegut prestigi, amb més de cinc anys d’experiència professional en l’àmbit del dret públic. Els membres seran nomenats pel Consell de Govern i exerciran les seves funcions durant un període de tres anys. Cal destacar, a més, que no poden ser persones que ocupin un càrrec electe o de designació política en una institució o ens públic ni tampoc no poden rebre ordres o indicacions de cap autoritat en l’àmbit que els ocupa. 

D’altra banda, el Decret també indica que la designació s’ha de fer tenint en compte el principi de presència equilibrada entre dones i homes, d’acord amb l’article 4 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. Finalment, un secretari, designat per la Conselleria de Presidència entre funcionaris públics de la mateixa Conselleria prestarà assistència a la Comissió, en la qual tindrà veu però no vot. 

Així mateix, es defineix el funcionament de la Comissió, que aprovarà les ponències per majoria de vots dels membres, amb vot de qualitat del president en cas d’empat i sense dret de cap dels membres a fer ús de l’abstenció. Pel que fa a l’ordre de les ponències que corresponen a cada reclamació, serà estrictament el d’entrada al registre de la Comissió.

La Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública està adscrita, sense dependència jeràrquica, a la Conselleria de Presidència, ja que és la competent en matèria de transparència i accés a la informació pública.