LOGO CAIB
10 novembre 2017Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Foto de noticia

Aprovada la creació del Consell de la Indústria de les Illes Balears

 El Consell de Govern ha aprovat el decret que regula les funcions i el règim intern del Consell de la Indústria de les Illes Balears, un òrgan que té com a objectiu estimular el consens i la unitat d’acció en matèria de política industrial, així com coordinar els interessos públics i privats que conflueixen en aquesta matèria.
 
El Consell de la Indústria, que ara es crea, està previst en la Llei d’indústria de les Illes Balears, aprovada a finals de juny per unanimitat de tots els partits representats al Parlament. Es tracta d’un òrgan col·legiat, adscrit a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, amb funcions consultives i d’assessorament de l’Administració de la Comunitat Autònoma en relació amb la política industrial.
 
Funcions
 
Entre les funcions del Consell es troben conèixer i emetre informes sobre els projectes de reglament que afectin la política industrial i sobre les seves possibles modificacions, proposar l’adopció de mesures per a la promoció i el desenvolupament de la indústria balear, o informar dels plans i programes amb incidència en el sector industrial de les Balears, així com dels projectes industrials estratègics.
 
Igualment, el Consell tindrà potestat per informar sobre els assumptes relacionats amb la política industrial que la conselleria competent en aquesta matèria sotmeti a la seva consideració, per emetre informes i efectuar propostes a iniciativa pròpia, per crear comissions temàtiques, sectorials o territorials, o bé per donar resposta a les demandes del sector i impulsar la comunicació i la coordinació entre la iniciativa pública i la privada, entre altres qüestions que li encomani el titular de la conselleria responsable de la política industrial. Cal destacar que els informes del Consell seran preceptius i no vinculants.
 
Composició
 
D’acord amb el text del decret, el Consell estarà compost per una presidència, una vicepresidència, una secretaria i 22 vocals. Es preveu que la presidència del Consell sigui ocupada per la persona titular de la conselleria competent en política industrial, mentre que la vicepresidència correspondrà a la persona titular de la direcció general competent en la matèria i la secretaria recaurà en un funcionari o funcionària del departament jurídic de la mateixa conselleria. Les institucions i els agents econòmics i socials relacionats amb el sector hi estaran representats a través dels vocals.
 
Concretament, la composició serà la següent:
 
a) President o presidenta.
b) Vicepresident o vicepresidenta.
c) Secretari o secretària.
d) Vocals:
 
 • 1 representant de les associacions i organitzacions més representatives, amb implantació en l’àmbit de les Illes Balears, que tenguin com a finalitat principal la protecció del medi ambient.
 • 2 representants de les organitzacions sindicals més representatives del sector de la indústria a les Illes Balears.
 • 1 representant de la Confederació d’Associacions Empresarials de les Balears (CAEB).
 • 1 representant de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de les Balears (PIMEB).
 • 1 representant de les federacions de municipis.
 • 1 representant de cadascun dels cinc ajuntaments de municipis amb més aportació al valor afegit brut total de les Illes Balears.
 • 1 representant del Consell Insular de Mallorca.
 • 1 representant del Consell Insular de Menorca.
 • 1 representant del Consell Insular d’Eivissa.
 • 1 representant del Consell Insular de Formentera.
 • 1 representant del Col·legi Oficial de Perits i Enginyers Tècnics Industrials amb implantació en l’àmbit de les Illes Balears.
 • 1 representant del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials Superiors amb implantació en l’àmbit de les Illes Balears.
 • 4 representants de les associacions del sector industrial a les Illes Balears.
 • 1 representant de la Universitat de les Illes Balears.
 • 1 representant de cada una de les conselleries competents en matèria de medi ambient, en matèria de territori i en matèria d’innovació.
 • 3 funcionaris del cos facultatiu de la Direcció General de Política Industrial.