LOGO CAIB
Contingut
2 març 2018| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Foto noticia

Fixats els serveis mínims essencials davant la vaga convocada per al dia 8 de març

El Consell de Govern ha acordat fixar els serveis mínims davant la convocatòria de vaga per al pròxim dia 8 de març, organitzada per diferents entitats sindicals en l’àmbit de tot l’Estat, serveis mínims que a les Illes Balears es varen negociar en una sessió celebrada el passat 26 de febrer i que queden com es detalla a continuació:
 
1. Educació
La prestació de serveis essencials en els centres docents no universitaris, públics, privats o concertats, en l’àmbit de les Illes Balears preveu que aquests han de romandre oberts durant la situació de vaga convocada per al 8 de març de 2018. Per tal de fer efectiu el compliment del que disposen les normes esmentades, s’han d’adoptar les mesures que s’indiquen a continuació.
 
 • El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, ha de garantir l’obertura del centre durant la jornada escolar.
 • El director o directora i el secretari o secretària han de romandre en el centre durant la situació de vaga, en funció del seu càrrec.
 • A més, per garantir el control d’accés als centres, a cada centre públic ha de romandre en el seu lloc de treball una persona de consergeria del torn de matí i una altra del torn de capvespre, designada pel director o directora.
 
Addicionalment al que s’ha exposat anteriorment:
 • Centres d’educació infantil (0 a 3 anys): 1 educador infantil per cada 3 unitats o fracció.
 • Centres d’educació infantil (3 a 6 anys): 1 docent per cada 3 unitats o fracció.
 
 • Centres d’educació especial: 1 docent per cada 3 unitats o fracció. 1 auxiliar tècnic educatiu per cada 3 unitats o fracció.
 • Centres d’educació infantil i/o primària: 1 docent per cada 3 unitats d’educació infantil o fracció. 1 docent per cada 4 unitats d’educació primària o fracció.
 • Instituts d’educació secundària obligatòria: 1 docent per cada 6 unitats o fracció.
 • Centres que imparteixen educació primària, educació secundària i formació professional: 1 docent per cada 9 unitats o fracció.
 
2. Sanitat
 
 • Han de romandre oberts els serveis de registre i també els serveis d’atenció a l’usuari amb la cobertura mínima requerida.
 • Es considera servei mínim assistencial el funcionament normal dels serveis d’urgències tant pel que fa a l’atenció de pacients externs que hi arribin com als pacients ingressats en les unitats d’observació d’urgències que han de rebre assistència plena segons el criteri del metge que se n’encarregui.
 • En el nivell de l’atenció especialitzada:
 
 1. Amb caràcter general, els serveis mínims han de ser els equivalents als prevists per als diumenges i per als dies festius.
 2. Serveis d’oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, diàlisi, hospital de dia i farmàcia hospitalària: nombre d’efectius indispensables per garantir el cent per cent de l’assistència.
 3. Intervencions quirúrgiques programades de pacients oncològics i d’altres patologies que no es puguin ajornar a causa del risc que implicaria per als pacients: nombre d’efectius indispensables per garantir el cent per cent de l’activitat.
 4. Assistència amb cobertura de festiu o diumenge dels pacients ingressats.
 5. Es considera servei mínim assistencial el funcionament de les unitats especials, de les unitats de cures intensives, de les unitats de vigilància intensiva, de les unitats coronàries, de les unitats d’hemodiàlisi de neonatologia, de les unitats de cremats i de tots els serveis que puguin ser d’urgència vital, i també els parts.
 
 • En el nivell de l’atenció primària:
Han de romandre tancades les unitats bàsiques de salut. Han de romandre oberts els centres de salut que, a l’efecte de prestar l’assistència sanitària adequada, hauran de disposar d’una plantilla mínima de 2 metges, 1 pediatra, 2 infermeres i 1 auxiliar administratiu. Els centres de salut que presten servei com a PAC a partir de les 17.30 h tindran la cobertura de plantilla idèntica a un festiu o diumenge.
 
 • En els serveis d’urgència i emergència (SUAP i 061):
Atesa la seva naturalesa i la dels serveis que atenen, la cobertura ha de ser del cent per cent en tots els serveis sanitaris.
 
 • El servei de neteja ha de mantenir l’activitat normal d’un dia festiu en les àrees d’alt risc. Tenen aquesta consideració els serveis següents:
Zona de risc alt:
Serveis d’urgència
Blocs quirúrgics, àrees de reanimació i sales de part
Unitats de cures intensives
Unitats de nounats
Zones d’esterilització
Unitats d’hemodiàlisi
Unitats d’hemodinàmica
Unitats o habitacions de pacients trasplantats
Sales d’extraccions medul·lars (banc de sang)
Sales d’autòpsies
Sales de preparació parenteral i citostàtics (farmàcia)
Sales DIVAS i CPR (radiodiagnòstic)
Pacients en règim d’aïllament
Unitats de trasplantament de medul·la òssia
Cuines i serveis d’alimentació
La neteja dels serveis assenyalats ha d’incloure l’evacuació de roba bruta i de residus.
 
 • Els serveis d’hoteleria han d’atendre la dieta de tots els malalts ingressats.
 • Les empreses dedicades al transport de malalts han de garantir l’atenció al cent per cent de les urgències i emergències, els tractaments d’oncologia i diàlisi. Per a la resta del transport programat han d’establir uns equips de guàrdia com en un dissabte.
 
3. Serveis socials
 
 • Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel: els serveis mínims han de ser els equivalents als prevists per als diumenges i els dies festius.
 
 • Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears: els serveis mínims han de ser els equivalents als prevists per als diumenges i els dies festius.
 
4. Serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma, llevat dels serveis lligats a les competències docents i sanitàries
 
 • Les dependències han de romandre obertes durant la situació de vaga parcial, llevat que, per raons fonamentals, el departament, l’organisme o el servei decideixi tancar-les.
 
 • Es consideren serveis mínims dels serveis generals de l’Administració d’aquesta Comunitat Autònoma i dels organismes públics que en depenen, llevat dels serveis sanitaris i docents, els següents:
 
Registres
S’ha de mantenir un funcionari o funcionària en el registre general de cada conselleria, designat pel secretari o secretària general respectiu. En el cas de l’Agència Tributària de les Illes Balears, s’ha de mantenir una persona en el Registre General dels serveis centrals, una persona en el Registre General de la Delegació Insular d’Eivissa i una persona en el Registre General de la Delegació Insular de Menorca. S’ha de mantenir també una persona en el registre de cada centre de treball de les entitats del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
Seguretat
S’ha de mantenir un treballador o treballadora per a cada edifici.
 
Manteniment
S’han de mantenir tres treballadors per a totes les instal·lacions de la Comunitat Autònoma, que ha de designar la Conselleria de Presidència.
 
Informàtica i comunicació
S’han de mantenir els serveis equivalents als dels diumenges.
 
Servei d’Agents de Medi Ambient (AMA):
 
MALLORCA
1 agent incidències zona Tramuntana
1 agent incidències zona Llevant
MENORCA
1 agent incidències Menorca
EIVISSA-FORMENTERA
1 agent incidències
ARXIPÈLAG DE CABRERA
1 agent incidències
Caps de guàrdia (coordinació Illes Balears):
1 cap de guàrdia
 
 • La designació de les persones treballadores que han de complir els serveis mínims correspon als secretaris o secretàries generals de cada conselleria i, en les entitats públiques, als directors o directores, als gerents o a les gerents, o als càrrecs equivalents.
 
 • La designació s’ha de comunicar per escrit al treballador o treballadora, amb una antelació mínima d’un dia hàbil.
 
5. IBANAT
 
Departament de Logística. Personal d’oficina: 1 tècnic/a
Gabinet de Direcció: 1 administratiu/iva
Tallers ocupacionals: 1 monitor/a o director/a
 
 • Per garantir la capacitat de resposta del dispositiu contra incendis forestals en totes les Illes Balears s’estableixen com a serveis mínims els serveis equivalents als prevists per als diumenges i els dies festius.
 
6. Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
 
 • Els serveis mínims seran els equivalents als prevists per als diumenges i els dies festius.
 
7. Transport
 • En relació amb els transports públics regulars interurbans de viatgers per carretera i els serveis ferroviaris, s’han d’establir uns serveis mínims que han de ser compatibles amb el dret fonamental dels treballadors a la vaga i que han de garantir un mínim de mobilitat als ciutadans, mobilitat que els ha de permetre desplaçar-se per exercir, si volen, el dret a complir la jornada laboral, arribar als centres sanitaris i moure’s per qualsevol altre motiu imprescindible.
 
— Transport ferroviari
Els serveis mínims seran els equivalents als prevists per als diumenges i els dies festius.
— Transport marítim
En relació amb el transport marítim interinsular, no és procedent establir els serveis mínims entre Mallorca, Menorca i Eivissa atès que es fixen serveis mínims per al trànsit de passatgers amb avió, per la qual cosa hi haurà una comunicació mínima entre aquestes illes.
 
No obstant això, és necessari establir entre Eivissa i Formentera uns serveis mínims de transport marítim, atès que aquesta és l’única comunicació possible per als habitants de Formentera. Per això, es considera que s’han d’establir com a serveis mínims els equivalents als prevists per als diumenges i els dies festius.
 
— Transport regular per carretera
Serveis mínims de transport públic regular de viatgers en autobús tipus interurbà: els serveis mínims seran els equivalents als prevists per als diumenges i els dies festius.
 
Serveis mínims de transport públic regular de viatgers en autobús tipus llançadora (línies connectades amb el servei de tren): els serveis mínims seran els equivalents als prevists per als diumenges i els dies festius.
— Ferrocarril de Sóller
Els serveis mínims seran els equivalents als prevists per als diumenges i els dies festius.
— Transport no regular
Els serveis mínims seran els equivalents als prevists per als diumenges i els dies festius.
 
L’Acord de Consell de Govern estableix que la vigilància i la designació del personal que ha d’atendre els serveis mínims esmentats corresponen a la direcció de cada centre. Els serveis mínims han de ser coberts, prioritàriament, pel personal que no secundi la vaga i, en el cas que sigui insuficient, les vacants s’han de cobrir obligatòriament.
 
En relació amb els serveis essencials de sectors estratègics i d’emergències, tant prestats per entitats públiques com privades, com ara lluita contra incendis, energia, subministrament d’aigua, recollida de residus, assistència social, accidents laborals i altres en allò que no estigui previst expressament en aquest Acord, però que tenguin aquesta consideració, es fixen els serveis mínims equivalents al funcionament que es duu a terme un diumenge.
 
En el cas de transports d’ús especial (persones amb discapacitat física i psíquica), s’ha de garantir el trasllat als serveis assistencials prevists el dia de la vaga.
 
Es faculta les secretaries generals de les conselleries, els gerents dels ens del sector públic, els gerents de centres hospitalaris i els responsables de centres de treball per designar de forma expressa i nominal les persones treballadores que hagin d’integrar els serveis mínims en el sector públic establerts en aquest Acord.
 
Les empreses privades que prestin serveis essencials afectats pels serveis mínims fixats en l’Acord han d’adoptar les mesures necessàries per dur a efecte els serveis mínims d’acord amb la legalitat vigent. En particular, requeriran, com més aviat millor, de forma individual i fefaent, totes les persones treballadores que designin per cobrir els serveis mínims prevists, l’incompliment dels quals implicarà les responsabilitats previstes en l’ordenament jurídic.
 
S’estableix que l’incompliment de l’obligació d’atendre els serveis mínims serà sancionat de conformitat amb el que preveu la normativa aplicable.
 
Es disposa que el que estableix aquest Acord no suposa cap limitació dels drets que la normativa reguladora de la vaga reconeix al personal en la dita situació.