LOGO CAIB
Contingut
5 desembre 2019Conselleria d'Afers Socials i Esports
Foto noticia

S'unifica el procés de sol.licitud, valoració i reconeixement del grau de discapacitat i de dependència

\ Es crea l’Òrgan de Valoració que dictaminarà la resolució a partir de l’informe conjunt de l’equip valorador
\ Es territorialitzen els equips per respondre a les necessitats específiques de cada illa

El Consell de Govern, a instàncies de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, ha aprovat avui el decret que regula un nou procediment que farà possible la unificació dels processos de sol·licitud, valoració i reconeixement del grau de discapacitat i dependència. D’aquesta manera s’evitarà duplicar els processos d’atenció per a persones que presenten situacions de necessitat de la mateixa naturalesa. L’objectiu és garantir la màxima agilitat i eficàcia en aquests procediments.

La intencionalitat d’aquest nou decret, capdavanter a tot l’Estat, és regular, en l’àmbit autonòmic, el procediment per al reconeixement i la revisió dels graus de discapacitat i de dependència; l’organització i el funcionament dels òrgans tècnics competents per fer-ne la valoració, així com la composició i les funcions de l’Òrgan de Valoració i Assessorament de la Discapacitat i de la Dependència de les Illes Balears.

Nou procediment

És a dir, per primera vegada se separa l’equip que fa la tramitació de valoració del que dictamina el grau de discapacitat i dependència. D’una banda, hi haurà equips de valoració que elaboraran els informes tècnics de les persones sol·licitants en funció dels barems en vigor. Cada equip estarà format per un metge, un psicòleg, un treballador social i dos valoradors.

D’altra banda, l’Òrgan de Valoració i Assessorament de la Discapacitat i de la Dependència de les Illes Balears, de nova creació, s’encarregarà d’emetre el dictamen de resolució de grau de discapacitat o dependència. Tindrà un termini de tres mesos per fer-ho. Obligatòriament, ha d’estar configurat com a mínim per un metge, un psicòleg i un treballador social.

Segons les necessitats d’atenció a la ciutadania i la cobertura territorial que es determini, es poden crear equips específics de valoració de la discapacitat, equips específics de valoració de la dependència i equips per a la valoració conjunta de les situacions de dependència i de discapacitat. Els equips conjunts i els específics poden exercir les funcions de valoració de la discapacitat i de la dependència en els casos i els procediments que els assigni la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Equips per illes

Paral·lelament, es garanteixen els equips de valoració a cada una de les illes en funció dels criteris següents:

a) A l’illa de Mallorca s’estableix, com a mínim, un equip per cada 200.000 habitants, compost per l’equip bàsic de valoració i orientació de la discapacitat (treballador o treballadora social, metge o metgessa i psicòleg o psicòloga) i tres tècnics valoradors de la dependència.
b) S’ha de garantir, com a mínim, la presència d’un equip de valoració i orientació de la discapacitat i de la dependència d’atenció comarcal als municipis de Manacor i Inca.
c) S’ha de garantir, com a mínim, la presència d’un equip de valoració i orientació de la discapacitat i de dos tècnics valoradors de la dependència a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.
d) S’ha de garantir la valoració efectiva de les situacions de dependència i de discapacitat de les persones residents a l’illa de Formentera.

Aquest Decret consta de 34 articles agrupats en tres capítols, una disposició addicional, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.
El capítol I, dividit en tres seccions, regula l’objecte i l’àmbit d’aplicació del Decret i les competències i les funcions dels equips tècnics de valoració de la discapacitat i de la dependència, i de l’Òrgan de Valoració i Assessorament de la Discapacitat i de la Dependència.

El capítol II, dividit en quatre seccions, regula el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat i de dependència en les fases d’iniciació, instrucció i finalització, i estableix una regulació específica en la secció 4a per a supòsits especials.

El capítol III regula la revisió de la qualificació del grau de discapacitat i de dependència.