LOGO CAIB
Contingut
7 desembre 2018| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Foto noticia

El Govern concedeix 3,2 milions d'euros als ajuntaments del Llevant de Mallorca afectats per les inundacions

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha aprovat els acords relatius a la concessió de subvencions als ajuntaments dels cinc municipis de la comarca del Llevant de Mallorca afectats per les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018, les quals sumen la quantitat de 3.267.174,65 euros. Les subvencions, atorgades als ajuntaments de Sant Llorenç des Cardassar, Artà, Capdepera, Son Servera i Manacor, es destinen a la reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal que varen resultar danyats a conseqüència de les pluges i les inundacions esmentades.
 
Aquestes subvencions es deriven del Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d'ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les inundacions, i el gruix de la quantitat global correspon a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, per un import de 2.760.470,98 euros. L’altre mig milió d’euros es distribueix entre la resta de municipis afectats, amb unes quantitats de 237.905,03 euros per a l’Ajuntament d'Artà, de 116.666,84 euros per a l’Ajuntament de Capdepera, de 103.464,54 euros per a l’Ajuntament de Son Servera i de 48.667,26 euros per a l’Ajuntament de Manacor.
 
L’import de les subvencions concedides es correspon amb les sol·licituds presentades per cadascun dels ajuntaments per les inundacions d’acord amb el que estableix el Decret 33/2018, el qual atribueix a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques la competència per a concedir als ajuntaments afectats una subvenció de fins a un 25 % del cost de les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.