LOGO CAIB
Contingut
14 desembre 2018| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Foto noticia

Aprovada l'oferta pública de 2018 per als Serveis Generals de la CAIB amb 418 places

El Consell de Govern ha aprovat l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018 corresponent al personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que suposa un total de 418 places. Aquesta oferta d’ocupació pública s’ha negociat en la sessió del dia 11 de desembre de 2018 de la Mesa Sectorial de Serveis Generals. Les places es distribueixen de la manera següent:
 
  1. 150 places pertanyen a l’oferta ordinària corresponent a la taxa de reposició d’efectius ordinària.
  2. 203 places pertanyen a l’oferta extraordinària corresponent a la taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal.
  3. 65 places corresponen a la promoció interna de l’oferta ordinària, places que no computen als efectes del límit màxim de places derivat de la taxa ordinària de reposició d’efectius.
 
Per illes, del total de les places de l’oferta, 345 són a Mallorca, 23 a Menorca, 48 a Eivissa i 2 a Formentera. Per cossos, 315 pertanyen al cos general (83 a superior, 5 a advocacia, 5 a gestió, 14 a administratiu, 147 a auxiliar i 61 a subaltern); i 103 són places per als cossos facultatius (56 per al facultatiu superior, 29 per al facultatiu tècnic, 5 d’ajudant facultatiu, 9 d’auxiliar facultatiu i 4 de subaltern facultatiu).
 
El còmput global de les places que són objecte de l’oferta pública d’ocupació de 2018 per als serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es basa en el nombre d’efectius que s’han de reposar en l’àmbit dels serveis generals i que no poden superar la taxa de reposició per a l’any 2018.
 
 A més, en la convocatòria de 2018, i per primer cop des de l’aprovació de la mesura, també es convoquen places que corresponen a la taxa addicional en funció del procés d’estabilització de l’ocupació temporal a les administracions públiques. El còmput d’aquestes places es calcula verificant les places de naturalesa estructural que, estant dotades pressupostàriament, han estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2017 en l’àmbit dels serveis d’administració i serveis generals.
 
Així doncs, aquesta taxa d’estabilització serveix a la pràctica per reduir la incidència dels llocs de feina interins en el si de l’Administració de la Comunitat Autònoma. La taxa de cobertura temporal de les places inserides en processos d’estabilització haurà de situar-se al final del període, en cada àmbit, per sota del 8 %.
 
En l’oferta pública conjunta de 2014, 2015, 2016 i 2017 per a places de funcionari al servei de la Comunitat Autònoma en l’àmbit dels serveis generals, el total de les 395 places es varen oferir d’acord amb la taxa de reposició. En canvi, és de destacar que, només comptabilitzant l’oferta pública de 2018, la xifra de places s’incrementa fins a 418, i gairebé la meitat d’aquestes es deuen a la nova taxa per a l’estabilització de l’ocupació temporal.
 
A l’efecte de la lliure concurrència dels aspirants a cada plaça, les 203 que sorgeixen de la taxa d’estabilització es consideren de la mateixa manera que les 150 de torn lliure, mentre que les 65 places de promoció interna queden reservades al personal que ja presta servei a l’Administració de la Comunitat Autònoma, i que per aplicació de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa d’aquesta via per progressar en la carrera professional, la qual permet promocionar des de nivells inferiors als superiors.
 
En la convocatòria es reserva una quota mínima d’un 7 % del total de les places perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. D’aquestes places, un mínim del 5 % es reserva per a persones amb diversitat funcional física, sensorial o psíquica, mentre que un mínim del 2 % es reserva per a persones amb una diversitat funcional que tengui l’origen en una diversitat funcional intel·lectual.
 
Les convocatòries corresponents als processos selectius d’aquestes places s’hauran de publicar en el termini de tres anys a partir de la data de la publicació de l’acord del Consell de Govern que ha aprovat l’oferta pública d’ocupació de 2018, hauran de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i seran objecte de negociació en l’àmbit corresponent.