LOGO CAIB
Contingut
23 novembre 2018| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Foto noticia

Autoritzada una nova convocatòria d'ajuts a empreses i treballadors afectats per les inundacions del llevant

El Consell de Govern ha autoritzat una inversió per un import d’1.500.000 euros per finançar una nova convocatòria d’ajuts excepcionals per a la reparació de danys i pèrdues produïdes en empreses, o causades a professionals i treballadors per compte propi i aliè, com a conseqüència de les intenses pluges i inundacions del 9 d’octubre a la comarca de Llevant de Mallorca.

Les ajudes, que se sumen a les convocades el 20 d’octubre per valor de 2.600.000 euros, estan promogudes per les conselleries de Treball, Comerç i Indústria i d’Innovació, Recerca i Turisme, i tenen com a objectiu contribuir a la recuperació de la normalitat de les zones afectades dels municipis d’Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera.

Les mesures previstes són complementàries de les que pugui adoptar l’Estat. Així mateix, la resolució de la concessió de les subvencions correspondrà a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

Es consideren actuacions subvencionables les següents:

1. La reposició de l’utillatge, del mobiliari i d’altres elements essencials, així com les existències i els productes propis derivats de la seva activitat, bé siguin matèries primeres, matèries en transformació, productes semielaborats o acabats i subproductes susceptibles de comercialització o valorització amb anterioritat al desbordament, que hagin quedat inservibles o no comercialitzables.

2. La reparació dels danys o la substitució de maquinària, equips de treball i equips informàtics afectes a les activitats industrials, comercials i turístiques, així com a professionals, que hagin sofert danys com a conseqüència de les inundacions. En el supòsit d’activitats industrials, s’inclouen, si és el cas, els costs de la tramitació dels expedients de seguretat industrial de la Direcció General de Política Industrial que siguin necessaris per reprendre l’activitat.

3. Vehicles afectes totalment a les activitats ordinàries de l’empresa i professionals.

4. Costs de subministrament elèctric, telèfon i lloguer, com també els costs derivats de la Seguretat Social de les empreses i treballadors autònoms afectats des del 9 d’octubre de 2018 fins a l’inici de l’activitat ordinària, fins a un termini màxim de sis mesos.

5. En relació amb els treballadors de les empreses afectades, i en els supòsits que l’Administració de l’Estat no ho prevegi, i, si és el cas, amb l’autorització prèvia del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), el complement per l’import entre la diferència del seu salari anterior i la prestació d’atur rebuda, en el cas d’expedient de regulació temporal d’ocupació per causa de força major, declarat com a conseqüència directa de les pluges intenses i inundacions produïdes, durant el temps que duri l’ERO i es percebin les prestacions d’atur.

L’import màxim de les ajudes va des de 30.000 a 100.000 euros, depenent de si es tracta d’una activitat industrial, comercial o turística. Podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció tant les persones físiques o jurídiques d’activitats industrials, comercials, professionals o turístiques que hagin obtingut subvenció en l’anterior convocatòria d’ajuts pel mateix motiu (publicada en el BOIB el 20 d’octubre), sempre que no s’hagin reparat tots els danys i les pèrdues en l’anterior convocatòria, com les persones físiques o jurídiques en els mateixos àmbits abans assenyalats que no hagin presentat sol·licitud en la convocatòria anterior.

L’import dels ajuts derivats dels costs de la Seguretat Social de les empreses seran les quotes empresarials durant el temps que estigui suspesa la seva activitat ordinària. En el cas dels treballadors autònoms, es calcularà basant-se en la darrera quota ingressada durant el temps que estigui suspesa l’activitat ordinària.

Cal destacar que la convocatòria preveu la possibilitat d’augmentar l’import d’aquestes ajudes si les disponibilitats pressupostàries ho permeten.