LOGO CAIB
14 setembre 2018Conselleria de Presidència
Foto de noticia

Es retira definitivament la medalla d'or de la Comunitat Autònoma a Iñaki Urdangarín

\ El decret que regula la distinció estableix que s’ha de retirar en cas de condemna per sentència ferma
\ L’acord s’ha d’anotar en el Registre de medalles d’or i s’ha de notificar a la persona interessada

El Consell de Govern ha acordat la retirada de la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma al senyor Iñaki Urdangarín Lieabert, que li va ser atorgada l’abril de 1998.

D’aquesta manera, es dona compliment a l’article 3.5 del Decret 2/2014, de 10 de gener, pel qual es regula aquesta distinció i que estableix que s’ha de retirar en cas de condemna per sentència ferma de la persona distingida. L’esmentat article disposa que «la Medalla d’Or s’ha d’entendre concedida amb caràcter permanent, llevat que la persona guardonada sigui condemnada per sentència ferma per algun fet delictiu. Si és així, s’ha de considerar concedida la Medalla d’Or fins al moment en què es produeixi el fet anterior. L’Administració ha d’actuar d’ofici en aquests casos, amb tràmit d’audiència a la persona interessada».

El procediment per a la retirada de la Medalla d’Or es va iniciar el passat 15 de juny, per acord del Consell de Govern. Tal com marca el procediment a seguir, es va donar audiència al representant legal del senyor Urdangarín perquè efectuàs les al·legacions i presentàs els documents que consideràs pertinents. Passat el termini de deu dies hàbils que se li va atorgar sense que hagi presentat cap escrit, correspon acordar la retirada de la distinció.

Aquest acord insta el Consell de Govern a anotar la retirada en el Registre de medalles d’or de la Comunitat Autònoma i disposa que s’ha de notificar a la persona interessada.