LOGO CAIB
Contingut
8 novembre 2019Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca
Foto de noticia

\ Entre les novetats es preveu cursar aquests estudis de manera semipresencial i a distància

\ Es dona més flexibilitat als alumnes perquè completin la seva formació de manera personalitzada


Avui el Consell de Govern ha aprovat un nou decret per regular i organitzar l’educació secundària per a les persones adultes (ESPA) i afavorir que aquesta etapa es pugui cursar en règim presencial, semipresencial i a distància, a més d’altres modificacions de caràcter pedagògic, per donar resposta a les diferents condicions i necessitats de l’alumnat.

Al llarg de la passada legislatura es va treballar en aquest document amb la intenció de modernitzar l’organització d’aquests estudis per adaptar-los a les especials característiques de l’alumnat al qual va destinat. Així doncs, el nou decret regula i organitza l’educació secundària per a les persones adultes (ESPA) i proposa una ordenació curricular que faciliti i potenciï la formació de les persones adultes partint de la idea que aquesta formació, generalment, no consisteix en la seva activitat principal, fet que incideix en el temps que es pot dedicar a l’estudi. És per això que s’organitzen els ensenyaments de manera flexible per facilitar l’adaptació de l’oferta a la diversitat d’interessos, ritmes i estils d’aprenentatge.

Un altre objectiu essencial de la nova organització de l’ESPA és que ha de permetre reemprendre la formació a totes les persones que, per diferents motius, abandonaren el seu procés formatiu o no aconseguiren acabar l’educació secundària obligatòria amb èxit als centres ordinaris i ha de fomentar l’obtenció de la titulació necessària i una major confiança i autoestima personal per encarar nous reptes formatius o laborals. Per això, es facilita la tria d’itineraris formatius individualitzats i la valoració inicial dels aprenentatges previs tant formals com informals.

El Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes ha passat per la Mesa Sectorial, i, a més, el Consell Escolar de les Illes Balears en va emetre un informe favorable per unanimitat. Una vegada aprovat avui al Consell de Govern, es preveu que s’apliqui a partir del proper curs 2020-2021.

 

Novetats del Decret:

— Disseny curricular per competències i possibilitat d’organitzar programes transversals que agrupin diferents àmbits de coneixement.
— Implementació del sistema de valoració inicial dels aprenentatges a partir tant de la competència curricular com dels aprenentatges no formals i informals adquirits mitjançant un procediment en què s’han d’incloure els elements següents:
o La valoració de la formació i els estudis aportats.
o La realització de proves de nivell per mòduls.
o Una entrevista personal informativa i orientadora.
— Possibilitat de cursar l’ESPA de manera presencial, semipresencial o a distància, aquesta darrera través de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).
— Possibilitat d’elegir els itineraris formatius que més s’adaptin a cadascú, per mòduls o nivells.  
— Organització d’horaris de tutoria adaptats per als ensenyaments semipresencials.
— Eliminació de l’obligatorietat d’assistència per a l’avaluació positiva del mòdul o nivell per permetre treball telemàtic i conciliació de la vida familiar o laboral amb els estudis d’ESPA.
    
A les Illes Balears hi ha actualment 18 centres d’educació per a persones adultes.

L’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria s’adreça a persones més grans de divuit anys o a persones que compleixen aquesta edat l’any natural en què es matriculen per cursar aquests estudis. Excepcionalment, poden cursar aquests estudis les persones més grans de setze anys que es trobin en algun dels supòsits següents:

— Disposar d’un contracte laboral amb un horari de feina que no els permeti assistir als centres educatius en règim ordinari.
— Ser esportistes d’alt rendiment o d’alt nivell.
— Complir mesures de justícia juvenil imposades pels jutjats de menors en el marc de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, de responsabilitat penal dels menors.

En l’actualitat, a les Illes Balears hi ha un total de 18 centres d’educació per a persones adultes (CEPA): 14 a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa. Cal destacar que, per descentralitzar l’oferta d’adults, s’han anat habilitant fins a 36 aules en diferents punts de les Illes Balears que són extensions dels CEPA de cada zona gràcies a la col·laboració de molts ajuntaments.