LOGO CAIB
15 març 2019Conselleria d'Educació i Universitat
Foto de noticia

Modificació del decret que regula la xarxa d'escoles infantils

El Consell de Govern ha aprovat avui la modificació del Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta modificació és una passa imprescindible per poder aplicar les mesures acordades per la Comissió Tècnica de Treball de l’etapa educativa de 0 a 3 anys, en la qual participen experts en la matèria.

La Comissió Tècnica de Treball ha elaborat unes propostes de modificació de la normativa i de mesures urgents per a l’equitat que recullen les principals recomanacions orientades a garantir l’accés dels infants al primer cicle de l’educació infantil, en què es remarca la necessitat de garantir una inversió suficient per consolidar i promoure una etapa educativa de 0 a 3 anys de qualitat i, fonamentalment, en condicions d’equitat.

En aquest sentit, amb la modificació del Decret 131/2008 es pretén augmentar l’accessibilitat i la qualitat dels serveis de l’educació infantil, així com permetre que també puguin rebre ajuts els infants de les famílies més vulnerables socialment, encara que estiguin matriculats en un centre privat. Aquests centres constituiran una xarxa educativa complementària de la xarxa d’escoletes públiques per garantir el dret a l’educació dels infants, sempre que subscriguin el conveni corresponent i compleixin el que s’estableix en la disposició addicional segona d’aquest mateix Decret, que ara es modifica.

Principals punts modificats
Entre d’altres, es modifiquen l’article 4 i l’article 8, de manera que també es puguin convocar ajudes per a escoletes municipals per a l’escolarització de les famílies en risc d’exclusió social.

També, l’article 20, en el qual s’amplia la composició de la Comissió de Planificació per incloure-hi 5 representants de les famílies dels infants escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil i fins a 5 representants de personal docent i no docent, que han de ser membres sindicals.

Així mateix, la disposició addicional segona, que inclou els ajuts individuals de menjador i altres ajuts, beques i bonificacions de les quotes d’escolarització per a centres privats en les mateixes condicions que les escoles infantils públiques.

A més, actualment s’està treballant en la modificació del Decret 60/2008 per facilitar l’autorització com a centres d’educació infantil dels centres que atenen regularment infants de fins a 3 anys sense autorització educativa, flexibilitzant els requisits amb la consideració d’aquests centres com a centres singulars.

Aposta per l’educació 0-3
El pressupost del 2019 de la Conselleria d’Educació i Universitat ja preveu per a la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa un increment del 38,41 %, fins a arribar a 16.456.547 euros. Aquest increment es deu en bona part a les inversions destinades a donar compliment a les mesures d’equitat proposades per la Comissió de 0-3 Anys, que inclouen: 3.500.000 euros (900.000 euros més) per a les ajudes de menjador, en previsió d’incloure dins la convocatòria les escoletes de 0-3 anys; 4.500.000 euros (2.400.000 euros més) per a ajudes a les escoletes i a l’escolarització, i la dotació de 18 docents més per als equips d’atenció primerenca (EAP) per al curs 2019-2020. La incorporació d’aquests docents suposarà una inversió de 270.000 euros el darrer quadrimestre del 2019, fins a arribar a un total de 810.000 euros durant tot el curs 2019-2020.