LOGO CAIB
15 març 2019Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Foto de noticia

Aprovat un decret per garantir la pesca amb arts de tirada tradicionals

El Consell de Govern ha aprovat el Decret pel qual s’estableix el nou Pla de Gestió Pluriinsular per a la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears. L’aprovació del text permetrà al Govern demanar una nova exempció al Reglament del Consell Europeu relatiu a les mesures de gestió per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers en el mar Mediterrani.

A les Illes Balears és tradicional l’ús d’arts de tirada coneguts com jonquillera i artet per a gerret o gerretera, que s’utilitzen per capturar jonquillo, cabotí i gerret.

El Reglament europeu estableix, però, una sèrie de prohibicions i limitacions per a diversos arts, entre els quals els de tirada. Tot i així, la normativa preveu la possibilitat de concedir exempcions amb l’aprovació prèvia per part dels estats membres de plans de gestió d’aquestes modalitats a les aigües territorials respectives.

Mitjançant el Decret 46/2013, de 4 d’octubre, el Govern ja va aprovar un pla de gestió mitjançant el qual la Comissió Europea va aprovar, a la vegada, un reglament d’execució que establia una exempció per a les Illes Balears pel que fa a la distància mínima de la costa i la profunditat marina mínima en el cas de les xarxes de tirada des d’embarcació per a la pesca del jonquillo, del cabotí i del gerret.

Atès que aquest reglament d’execució tenia una vigència de tres anys, és necessària la redacció d’un altre decret que aprovi un nou pla de gestió que incorpori les novetats i millores derivades dels resultats de seguiment durant els anys de vigència del Pla de Gestió anterior.

Així doncs, s’ha considerat pertinent modificar alguns dels aspectes tècnics del Pla de Gestió anterior, com la inclusió dels fons de posidònia com a aptes per a la pràctica d’aquesta modalitat. Alhora, s’han revisat els llindars mínims de sostenibilitat incorporant les dades corresponents als anys 2013-2017.

L’objectiu primordial d’aquest nou Pla de Gestió és mantenir el nivell actual d’explotació, que, d’acord amb el registre històric de les descàrregues, es manté dins els marges d’una explotació sostenible, evitant l’increment d’esforç derivat d’un augment hipotètic en el registre i la potència de les embarcacions autoritzades.

Pel que fa a les mesures destinades a limitar l’esforç pesquer, es concreten en els requisits d’habitualitat, eslora, arqueig i potència màximes que s’exigeixen a les embarcacions que volen practicar aquest tipus de pesca. A més, es determinen els períodes de l’any en què es pot practicar la pesca, amb l’objectiu de protegir el període reproductor de les espècies objectiu.

Una vegada aprovat el nou Pla de Gestió, es tramitarà la petició de l’Estat espanyol a la Comissió Europea d’una nova exempció al Reglament (CE) 1967/2006.