LOGO CAIB
15 març 2019Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Foto de noticia

Creen el registre de persones acreditades per impartir formació associada a certificats de professionalitat

El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, el Decret que crea el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives adreçades a obtenir certificats de professionalitat gestionades o supervisades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). La norma estableix el procediment per dur-ne a terme la inscripció voluntària, així com els procediments per fer actualitzacions, comprovacions, modificacions i baixes.

Aquest registre, adscrit al SOIB amb caràcter administratiu, únic, gratuït i públic, té com a finalitat disposar d’una base de dades pública de persones formadores que garanteixi el compliment dels requisits per impartir formació associada a certificats de professionalitat, així com facilitar a les entitats i organitzacions pertinents la gestió de les accions formatives. Les persones interessades hauran d’acreditar que compleixen els requisits exigits mitjançant la presentació de documentació original, en format digital verificable electrònicament o bé còpia simple escanejada amb declaració jurada de la seva autenticitat.

La inscripció suposa el reconeixement dels requisits, tant acadèmics com professionals, que garanteixin que les persones formadores registrades dominen els coneixements relacionats amb la unitat de competència a la qual està associat cada mòdul que sol·licitin impartir, i eximeix les entitats de formació de la presentació de la documentació justificativa d’aquests requisits davant el SOIB.

Les inscripcions no generen cap tipus d’obligació contractual ni cap vincle laboral ni administratiu amb el SOIB.