LOGO CAIB
Contingut
16 setembre 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca
Foto noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

7 milions per a beques menjador i un canvi de criteris per incloure les famílies amb ajuts temporals per la pandèmia

\ 7 milions d’euros per a alumnat de la pública, la concertada i primer cicle d’educació infantil

\ El curs 2019/20 hi va haver a Balears un total de  6.238 alumnes beneficiaris d’ajuts de menjador

\  Es preveu que abans d’acabar setembre es puguin presentar les sol·licituds de les beques menjador

\  El curs 2020/21 els centres comptaran amb 190 monitors de menjador addicionals

 

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, acompanyat de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, ha presentat avui les novetats de la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2020/21.

Els ajuts de menjador tenen per objecte atorgar ajuts als alumnes que per la situació econòmica familiar, per circumstàncies sociofamiliars desfavorables o bé per dificultats de desplaçament al centre escolar tenguin més dificultats per afrontar el pagament d’aquest servei.

Aquests ajuts es dirigeixen a alumnat de centres públics, concertats i de centres de primer cicle d’educació infantil de la xarxa pública o de la complementària que siguin usuaris del servei de menjador el curs 2020-21.

El curs passat, 2019/20, hi va haver a Balears un total de 6.230 alumnes beneficiaris d’ajuts de menjador. Dels quals 3.498 foren de centres públics, 2.462 de concertats i 296 de centres d’educació infantil.

Actualment a Balears hi ha 185 centres amb servei de menjador, dels quals 149 són a Mallorca, 13 a Menorca i 23 a Eivissa i Formentera.

La necessitat de garantir el servei de menjador durant el curs escolar i ampliar les beques per arribar al màxim d’alumnat vulnerable ha estat una prioritat per al Govern de les Illes Balears en un moment complicat com el que s’està vivint degut a la pandèmia. Ja durant el confinament es varen mantenir els ajuts a les famílies beneficiàries a través de targetes prepagament per una inversió total de 2.150.370 euros des del 16 de març fins dia 14 de juny de 2019.

Però també es va indemnitzar a les empreses que s’encarreguen del servei de menjador, davant la suspensió de les seves activitats amb motiu de la declaració de l’Estat d’Alarma amb una inversió de 600 mil euros.

Ara ja està a punt d’obrir-se el procés per a sol·licitar una beca menjador per al curs 2020/21 i 13. Enguany s’ha tengut molt en compte l’especial situació socioeconòmica que es viurà per part de moltes famílies a Balears. Per això s’ha doblat la dotació de les beques fins als 7 milions d’euros (el curs passat fou de 3,5 milions).

 

Evolució pressupost ajuts menjador

Any

  2014/15

  2015/16

  2016/17

  2017/18

  2018/19

  2019/20

  2020/21

Pressupost

  800.000

  1.100.000

  2.100.000

  2.100.000

  2.600.000

  3.500.000

  7.000.000

 

Per altra banda, enguany es fa necessari incorporar criteris que contemplin la situació de les famílies en el moment de la convocatòria i per tant, es proposa un barem que pugui donar resposta a les situacions de vulnerabilitat de manera fiable.

Així, mentre en les convocatòries passades es tenia en compte la renda de l’any anterior al de la sol·licitud de la beca, enguany es pot optar per aquesta via o per una de nova que és la d’acreditar tenir una situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud, ja que hi haurà famílies que tenen una renda de 2019 que no seria beneficiària d’ajuts però que amb motiu de la pandèmia son beneficiaris de la prestació extraordinària per autònoms pel Covid-19 o es tracta d’unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades del Covid-19.

A més, el curs 2020/21 els centres comptaran amb 190 monitors de menjador addicionals per complir amb les mesures de seguretat que suposaran una inversió de més d’1 milió d’euros.

 

Principals novetats

Els ajuts com és habitual distingeixen entre beneficiaris directes (alumnat en acolliment, família víctima de violència de gènere i alumnes refugiats) i el beneficiaris per barem, que han de complir un dels dos requisits següents:

 1. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula calculada a partir de l’IPREM. A títol d’exemple la renda més baixa és la que correspondria a una família monoparental amb 1 sol fill amb una renda de 12.837,24€ i la renda més alta, 28.636,92 €, que correspondria a 3 adults i 3 infants menors de 14 anys

b)  Acreditar tenir una situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud :

 • En el cas d’autònoms, beneficiaris de la prestació extraordinària per autònoms pel Covid-19.
 • Unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades del Covid-19.

Per atorgar la puntuació segons el barem s’han de tenir en compte les condicions socioeconòmiques, les circumstàncies familiars i les condicions sociofamiliars desfavorables.

En el cas de les condicions socioeconòmiques la puntuació pot anar des del màxim de 20 punts quan la totalitat d’ingressos de la família durant el 2019 dividit entre tots els integrants sigui de 4.937,40 euros, als 0 punts quan aquesta quantitat és de més de 9.874,80 €

Les circumstàncies  familiars tenen en compte els infants acollits (1 punt), cada persona de la unitat familiar amb discapacitat de més d’un 33% (2 punts), família nombrosa general (1 punt), família nombrosa especial (2 punts) i família monoparental (2 punts).

Les condicions sociofamiliars desfavorables han d’estar valorades pel consell escolar del centre: Desatenció/maltractament (màxim 1 punt), risc (màxim 1 punt),dificultats en l’atenció per motius de disponibilitat del pare, la mare o els tutors (màxim 2 punts), beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud (5 punts) i situació laboral transitòria.

La situació laboral transitòria es veu reconeguda amb les següents puntuacions:

 

Nombre menors al càrrec (menys de 14 anys)

Prestació extraordinària menys 3 mesos

Prestació extraordinària més 3 mesos

1

5 punts

10 punts

2

7 punts

12 punts

3+

9 punts

1 punts

 

La quantia dels ajuts s’ha calculat a partir del preu mitjà del cost anual dels menjadors que gestiona la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i s’ha de tenir en compte que en cap cas la quantia de l’ajut pot ser superior al cost del servei de menjador:

 1. Beneficiaris directes:
 • 80 % del cost mitjà del menjador (880 euros)
 1. Per motius socioeconòmics:
 • 20 o més punts: 80 % del cost mitjà del menjador (880 euros)
 • De 15 a 19 punts: 70 % del cost mitjà del menjador (770 euros)
 • De 10 a 14 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (550 euros)
 • De 5 a 9 punts: 25% del cost mitjà del menjador (275 euros)
 1.  Per motius de desplaçament:
 • De 10 a 18 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (550 euros)
 • De 5 a 10 punts: 25 % del cost mitjà del menjador (275 euros)

Cas que per  circumstàncies sobrevingudes  se suspenguin les classes i el servei de menjador, el centre ha de transferir la quantia diària pertinent dels dies de suspensió del servei al compte bancari facilitat per la família.

Els alumnes d’incorporació tardana han de percebre una quantitat proporcional al període en què hauran estat matriculats.