LOGO CAIB
Contingut
16 octubre 2020Conselleria de Salut i Consum
Foto noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Prorroguen les mesures adoptades a la ciutat d’Eivissa per prevenir la propagació de la covid-19


La Conselleria de Salut i Consum ha dictat una nova resolució que prorrogarà set dies naturals més, comptadors a partir de les 22.00 hores del 17 d’octubre de 2020, les mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 en el terme municipal d’Eivissa, adoptades mitjançant la resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2020.

 

Així, tal com ho han explicat el portaveu del Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses, Javier Arranz, i l’assessora tècnica per al desconfinament, Margalida Frontera, la situació epidemiològica en el municipi d’Eivissa en les dates immediatament anteriors a la resolució mostren una millora significativa en les dades indicatives del nivell de transmissió del SARS-CoV-2 en el municipi d’Eivissa respecte de les que determinaren els termes de la resolució de 30 de setembre.

 

S’ha disminuït la incidència acumulada a catorze dies un 44 % en els darrers quinze dies "comparat amb una disminució d’aquest indicador d’un 11,7 % per al conjunt de la comunitat autònoma en el mateix període", si bé cal tenir present que, amb una incidència de 283 casos per 100.000 habitants els darrers catorze dies, es continuen trobant quasi cinc vegades per sobre de les xifres que l’ECDC (European Center for Disease Prevention and Control) considera de risc i dupliquen la taxa mitjana de les Illes Balears. 

 

Un altre dels indicadors que reflecteix l’evolució de la pandèmia és la taxa de positivitat de PCR a 7 dies, que ha passat del 13,29 % el dia 18 de setembre a un 6,14 % el 13 d’octubre, la qual cosa suposa una disminució del 54 %.

 

Malgrat aquesta tendència manifestament positiva és necessari mantenir ─per un període addicional de 7 dies naturals─ les mesures adoptades mitjançant la resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2020 en el municipi d’Eivissa, sense perjudici de la possibilitat de disposar-ne la pròrroga si persisteixen les circumstàncies que les motiven. 

 

Així mateix, la resolució es notificarà a la Delegació del Govern a les Illes Balears, a l’Ajuntament d’Eivissa i a la direcció operativa del Pla Territorial de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PLATERBAL), a l’efecte d’obtenir-ne la cooperació i col·laboració a través dels cossos i forces de seguretat i de la policia local, i a fi d’establir els controls i les mesures pertinents per garantir-ne l’efectivitat.