LOGO CAIB
Contingut
13 desembre 2017| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat
Foto noticia

Més de 1.700 alumnes es beneficiaran del Programa d’Acompanyament Educatiu

\ El programa pretén reduir l’abandonament escolar
El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, i de la cap del Servei d'Innovació, Coloma Ferrer, ha presentat el Programa d’Acompanyament Escolar (PAE), que s’aplicarà l’actual curs 2017-2018. Són destinataris del Programa els alumnes de centres públics de primària, preferentment de 5è i 6è, i d’educació secundària obligatòria que es trobin en situació de desavantatge social i que presentin dificultats d’aprenentatge en les àrees instrumentals bàsiques i d’integració en el grup i en el centre.
 
March ha explicat que aquesta iniciativa s’emmarca en el conjunt de mesures del Pla d’Èxit Educatiu que impulsa la Conselleria d’Educació i Universitat i s’adreça especialment a millorar les competències dels alumnes reforçant-ne les capacitats i l’autonomia perquè siguin capaços de regular el seu propi aprenentatge. Es pretén augmentar les seves expectatives d’èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, i reduir, així, l’abandonament escolar.
 
Es parteix d’una inversió inicial de 500.000 euros, que provenen del programa Proeducar del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, amb el compromís de la Conselleria d’Educació i Universitat de garantir la continuïtat del Programa amb fons propis.
 
El Programa d’Acompanyament Escolar està destinat a millorar les perspectives escolars dels alumnes amb dificultats a l’educació secundària i als darrers cursos de l’educació primària donant-los suport organitzat en horari no lectiu perquè adquireixin les competències clau i les destreses i les habilitats bàsiques, a fi que puguin incorporar-se plenament al ritme de treball escolar ordinari i donar resposta a les exigències curriculars de les diferents matèries.
 
El Programa s’ha de concretar en activitats de reforç i suport educatius en horari no lectiu realitzades per personal funcionari docent, voluntari, del mateix centre, perquè són els professors del centre els que coneixen millor els alumnes, les seves circumstàncies personals i el seu entorn familiar. D’aquesta manera també s’assegura la coordinació amb els professors tutors i amb la resta de l’equip docent i la relació amb les famílies.
 
Funcionament del PAE

L’equip docent, coordinat pel professor tutor i, en cas que sigui necessari, amb l’ajut de l’equip d’orientació, seleccionarà els alumnes participants d’acord amb els criteris del Programa i els fixats pel mateix centre. El tutor i, si escau, l’equip directiu pactaran amb les famílies l’assistència dels alumnes al Programa.
 
Atenent les bases del Programa, els centres educatius podran sol·licitar un màxim de 2 grups per a primària i 4 per a secundària, tenint en compte que a cada grup hi ha d’haver entre 5 i 8 alumnes. En total hi podrà haver fins a un màxim de 220 grups. Això suposa més de 1.760 alumnes.
 
Es dedicarà un màxim de quatre hores a cada grup, en horari no lectiu i que no coincideixi amb l’horari del servei de menjador del centre, distribuïdes de dilluns a divendres. Les activitats es desenvoluparan entre el 29 de gener i el 8 de juny de 2018. Les sol·licituds per participar en el PAE s’han de presentar abans del 12 de gener de 2017.
 
La funció dels professors acompanyants és completar la feina realitzada al centre educatiu en horari lectiu ajudant individualment els alumnes a resoldre les dificultats de diversa tipologia que puguin tenir a l’escola, a planificar i ordenar la seva feina escolar, a adquirir hàbits i tècniques d’estudi eficaços, a posar-se al dia en la dinàmica del grup classe, a millorar els aprenentatges bàsics, a treballar tècniques per a l’adquisició d’habilitats socials i per a la gestió de les emocions i a resoldre adequadament els conflictes que puguin tenir amb altres alumnes o amb els seus professors.
 
Els centres demanaran el compromís de les famílies per assegurar l’assistència dels alumnes a les activitats del Programa i fer més visible, davant l’alumne, l’interès per la seva evolució escolar. També se’ls demanarà que es comprometin a assistir a les reunions i a les cites individuals a les quals estiguin convocades, a fi de millorar, en quantitat i en qualitat, la relació amb el centre.