LOGO CAIB
5 desembre 2017Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Foto de noticia

Aprovada la nova Llei de coordinació de Policia Local de les Illes Balears

La llei de modificació de la Llei de coordinació de Policia Local ha quedat aprovada definitivament en el ple del Parlament, després de rebre el suport de la majoria de la cambra. 

La norma ha arribat al ple amb un alt grau de consens entre formacions polítiques, després de la fase de tramitació en comissió i ponència que ha permès incorporar 30 modificacions sobre el Projecte de llei original, un 55% de les esmenes presentades pels diferents grups. La reforma de la llei de coordinació de Policia Local ha tingut en compte un llarg procés de reflexió entre tots els interlocutors, professionals, institucionals, acadèmics, tècnics i polítics, que tenen a veure amb el servei públic de seguretat de proximitat, en el darrer any i mig. Un consens que, per Catalina Cladera, garanteix “l’evolució dels cossos de Policia Local, adaptant-los a les necessitats reals de la ciutadania”.

Així, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques ha destacat l’increment de “la proximitat del servei ciutadà que presta la Policia Local”,  com un dels principals assoliments de la reforma legislativa. La llei introdueix conceptes d’igualtat entre dones i homes, atenció a la diversitat, LGTBI i delictes d’odi, tant el l’estructuració de les plantilles internes, com en la pràctica diària en el carrer, on es potencia el valor de la mediació de conflictes.

Cladera ha destacat que per primer cop s’inclou a la norma reguladora de la Policia Local “un Codi Ètic, i d’una Comissió d’Ètica i Transparència que el modula”. Una llei municipalista, que aporta solucions a problemes reals als Cossos, i que brinda tota l’assistència del Govern als municipis, amb l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears reforçat en el seu paper coordinador, i amb l’Escola Balear d’Administració Pública com a catalitzador de la formació i la gestió coordinada dels processos d’accés al cos.

Precisament aquest aspecte relacionat amb els processos d’accés als cossos de Policia Local també ha estat objecte de modificació a la nova Llei: “fins ara la forma d’accedir al servei ha estat a través de places interines, i això ha canviat” ha dit Cladera, que ha apuntat que “a partir d’ara tots els nous agents hauran de ser funcionaris fixos de carrera, per tal d’evitar crear places interines en llocs estructurals, més enllà de les estrictament necessàries per substitució”.

Aquest nou model d’accés permetrà incrementar l’estabilitat de les plantilles i el seu arrelament al municipi on prestaran servei, i aquests dos fets incidiran directament en la millora del servei. En aquest punt Cladera ha recordat “la feina del Govern per aconseguir la regularització de les places interines, unes 530, que hi ha actualment dins dels cossos de Policia Local a Balears”.

En primer lloc s‘ha disposat el decret 1/2017, aprovat el passat mes de gener, que permet la convocatòria de procediments extraordinaris de contractació als ajuntaments que disposin de places interines dotades, que podran ser convertides en places de funcionari de carrera, amb un format d’oposició, ja que “no és legal atorgar aquest tipus de plaça de carrera a través de procediments de concurs”, ha afirmat Catalina Cladera.

La consellera ha recorda que “també hem treballat amb l’Estat un pla d’estabilització d’interins, que permet superar les limitacions imposades als ajuntaments per la contractació de nous agents fixos de plantilla, per la taxa de reposició inclosa en el paquet normatiu estatal d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquests dos processos culminen amb la realització de “macrooposicions a cossos de Policia Local a cinc municipis” -Palma, Calvià, Artà, Capdepera i Bunyola- en les que el Govern ofereix suport logístic, organitzatiu i de coordinació a cada ajuntament.
Cladera ha afirmat que la nova “Llei de coordinació aporta solucions al col·lectiu, a les necessitats del ajuntaments, i a la demanda de servei d’atenció ciutadana de la nostra societat”.
 
Principals novetats:
 1. Proximitat amb la ciutadania, els criteris ètics i el foment del caràcter preventiu i assistencial i la mediació en la resolució de conflictes.
 2. Serà  obligatori que les places de la plantilla vacants i dotades pressupostàriament s’ocupin per personal funcionari de carrera, tant als municipis amb cos policial com als que no en tenen.
 3. L’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears apareix com un òrgan de coordinació i la mediació i la promoció de bones pràctiques professionals.
 4. Major representació als ajuntaments a la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears
 5. Els ajuntaments puguin crear, en els categories de policia, oficial i subinspector, els graus de policia de primera, oficial de primera i subinspector de primera en funció de la trajectòria i actuació professional del funcionari o funcionaria.
 6. Introdueix el concepte d’ètica professional com a principi d’actuació i l’obligació d’aprovar un codi d’ètica adreçat a les policies locals de les Illes Balears que es tutelarà a través de la Comissió d’Ètica de les Policies Locals.
 7. Una modificació del sistema de selecció que introdueix l’oposició per accedir a la categoria de policia local. Superació d’un període de pràctiques (remunerades) que inclouen el curs de capacitació corresponent a la categoria a la que s’accedeix.
 8. Protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en l’àmbit laboral. S’establirà l’obligació als ajuntaments d’incloure els cossos de la policia local als plans d’igualtat que s’elaborin. I es reconeixerà la situació de segona activitat amb destinació o sense.
 9. Mesures de foment de la igualtat entre homes i dones a l’ocupació pública, a les convocatòries per accedir a les diferents categories de la policia local. Segona activitat amb destinació, regulada.
 Principals esmenes incorporades:
 • Impuls en les actuacions en matèria de policia tutor i d’atenció a les zones turístiques.
 • Promoció de diferents figures de policia de proximitat per intervenir i resoldre conflictes relatius a la convivència entre els veïns.
 • Els agents de policia puguin assumir alguns serveis determinats sense portar l’arma reglamentària.
 • Desenvolupament de protocols d’atenció policial per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i, sobretot, per eradicar els delictes d’odi motivats per l’orientació sexual o la identitat de gènere.
 • Reconeixement del règim específic i singular de Formentera que,  en el marc d’aquesta Llei,  el suport administratiu, tècnic i de gestió que prestarà el Govern en matèria de policia local.
 • Acord per la creació de l’Escola Pública de Formació Policial, l’Observatori de Seguretat de les Illes Balears i el Comitè d’Ètica i Transparència en l’activitat policial.