LOGO CAIB
11 gener 2019Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Foto de noticia

1.091 persones sol·licitants han estat convocades aquest dissabte per a la realització d’una prova selectiva que permetrà l’accés al borsí per a la cobertura de llocs de feina del Cos Superior de Serveis Generals a la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els aspirants han d’acreditar ser titulats superiors i la prova a la qual es sotmetran, consta de 50 preguntes de tipus test, amb quatre possibilitats de resposta, de les quals només una n’és la correcta, segons ha previst l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), que s’encarrega de tota l’organització del procediment.

Aquest procediment per a la formació d’un borsí de personal pel Cos Superior permetrà la Comunitat renovar el borsí anterior per aquesta categoria laboral, que ja havia quedat esgotat. La modificació recent del Decret 30/2009 que regula el procediment per a la selecció del personal funcionari interí a la CAIB, ha permès millorar l’organització de borsins de manera més àgil amb un menor temps de confecció, amb la introducció d’una prova selectiva de coneixements generals adaptada al Cos corresponent de l’Administració.

Els aspirants que superin la puntuació mínima establerta, de 5 punts sobre 10, quedaran enquadrats dins del nou borsí, i per tant seran cridats per a la cobertura de vacants tenint en compte l’ordre de prelació segons la nota obtinguda.

Pel moment aquest nou procediment de selecció de personal per la confecció d’un borsí només s’aplicarà per la  categoria laboral del Cos Superior, atès que la resta de cossos de l’Administració de la Comunitat Autònoma disposen de borses de personal actives per a cobrir necessitats puntuals d’incorporacions laborals temporals.